Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft dit wetsvoorstel op 23 mei 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin worden de volgende maatregelen voorgesteld.

Codificatie maatregel lijfrenten

Deze maatregel betreft het verkorten van de looptijd van nog niet ingegane bancaire lijfrenten voor nabestaanden, niet zijnde de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn, die ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Codificatie maatregel loonstamrechten

De voorgestelde maatregel codificeert de bij beleidsbesluit goedgekeurde praktijk dat met ingang van 1 april 2017 beleggingsondernemingen zijn toegelaten als aanbieders voor uitkeringen van loonstamrechten voor loonstamrechten die tot 1 januari 2014 zijn ontstaan.

Enkele technische verbeteringen in de Wet DB 1965

Het voorstel bevat enkele tekstuele verbeteringen in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965). De volgende aanpassingen hebben een beperkte inhoudelijke wijziging tot gevolg: uitbreiding van de mogelijkheid om het gestort kapitaal bij beschikking vast te laten stellen; verduidelijking van de bepaling tegen dividendstripping; uitbreiding ten aanzien van vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen en enkele andere vergoedingen zoals renten op inleggelden van houdstercoöperaties.

Voor bezwaar vatbare beschikkingen op belastingaanslag voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van belastingaanslag

Het voorstel past artikel 24a AWR aan. Met de wijziging worden alle voor bezwaar vatbare beschikkingen op een aanslagbiljet geacht onderdeel uit te maken van de betreffende belastingaanslag. Hierdoor is een bezwaar of beroep tegen een belastingaanslag voortaan gericht tegen alle voor bezwaar vatbare beschikkingen op het betreffende aanslagbiljet. Zo leidt een bezwaar tegen bijvoorbeeld een boetebeschikking of belastingrentebeschikking er automatisch toe dat ook bezwaar is gemaakt tegen de belastingaanslag en de overige voor bezwaar vatbare beschikkingen op het aanslagbiljet.

Wettelijke grondslag uitvraag gegevens per IKV

De voorgestelde wijziging van de Wet LB 1964 maakt explicieter dat de gegevens die de inhoudingsplichtige via de loonaangifte aan de Belastingdienst moet verstrekken mede worden gebruikt ten behoeve van de polisadministratie en wordt de wettelijke grondslag verduidelijkt voor de verplichting van de inhoudingsplichtige om de gegevens per inkomstenverhouding (IKV) te verstrekken.

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Het voorstel ziet op het afschaffen van de betalingskorting voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2023. Betalingskorting wordt tot nog toe verleend over een aanslag die in meer dan één termijn mag worden betaald, maar toch al volledig is betaald voor of op de voor die aanslag geldende eerste betaaltermijn.

Betalingsvordering lokale belastingen

De IW 1990 kent sinds 1 juli 2020 de betalingsvordering. De betalingsvordering is een vorm van vereenvoudigd derdenbeslag onder een betaaldienstverlener. Met betrekking tot de gevallen waarin en de wijze waarop aan de betalingsvordering uitvoering moet worden gegeven gelden met dit voorstel ook voor gemeenten, provincies en waterschappen op basis van bij ministeriële regeling gestelde nadere regels. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen daardoor bij de invordering van lokale heffingen voortaan gebruikmaken van de betalingsvordering.

Rentestop naheffingsaanslag

Met deze maatregel wordt een rentestop geïntroduceerd voor situaties waarin de Inspecteur te lang doet over het vaststellen van een naheffingsaanslag overeenkomstig een verzoek.

Maatwerk belastingrente

Het voorstel regelt dat voor zover gedurende het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend, het te betalen bedrag aan belasting eerder reeds was geheven, dan wel op aangifte was voldaan of afgedragen, de Inspecteur al dan niet op verzoek van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige de over dat gedeelte van het tijdvak in rekening gebrachte belastingrente naar rato kan verminderen.

Versterken rechtsbescherming bij onderlinge overlegprocedure tussen staten met een belastingverdrag

Dit voorstel regelt dat het besluit tot afwijzing van een verzoek tot onderlinge overlegprocedure een voor bezwaar vatbare beschikking is als bedoeld in hoofdstuk V AWR. Daarmee wordt de belastingrechter bevoegd in plaats van de bestuursrechter.

Verlengen en uniformeren bepaalde termijnen vereenvoudigd derdenbeslag

Met de beoogde wijziging wordt in alle gevallen waarin een vooraankondiging moet plaatsvinden aan de belastingschuldige een reactietermijn van vier weken gegeven. Zo mag de Ontvanger het vereenvoudigd derdenbeslag pas vier weken na de dagtekening van de vooraankondiging doen.

Tegemoetkoming schrijnende situaties bij verkrijgen nalatenschap

Voor een aantal nader te specificeren situaties waarin toepassing van de geldende wets-, en beleidsbepalingen leidt tot schrijnende gevallen, wordt een uitstelfaciliteit in het leven geroepen waarbij in die gevallen de Ontvanger minimaal vijf jaar renteloos uitstel van betaling kan verlenen.

Wijzigingen in de Belastingwet BES

Dit voorstel bevat twee wijzigingen voor de Belastingwet BES.

Afschaffen vakantiebonnen

In de praktijk worden vakantiebonnen niet meer verstrekt. Hierdoor hebben de huidige artikelen in de Wet LB 1964 hun belang verloren en wordt voorgesteld om deze bepalingen met ingang van 2023 te laten vervallen.

Aanpassen omissie IW 1990

Dit voorstel betreft een technische wijziging.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
23 mei 2022
Rolnummer
36 107
Auteur(s)
Carl Luijken
Belastingdienst
Jeroen van Strien
PKF Wallast/Vrije Universiteit/Radboud Universiteit
Jeannette van der Vegt
Hof Den Bosch
Eddo Hageman
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
Tom Noë
Meijburg & Co
Ton Tekstra
Blauw Tekstra Uding
Christa van Hoek
PwC / Rijksuniversiteit Groningen
Karima Taouil
EY Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2022/1187
Aflevering
23 juni 2022
Judoreg
NFB5072
bwbr0002320&artikel=10a,bwbr0002320&artikel=24a,bwbr0002320&artikel=26b,bwbr0002320&artikel=27h,bwbr0002320&artikel=28,bwbr0002320&artikel=30fc,bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002471&artikel=25,bwbr0002471&artikel=39f,bwbr0002515&artikel=4,bwbr0002515&artikel=4&lid=7,bwbr0002672&artikel=10,bwbr0002672&artikel=25,bwbr0002672&artikel=25&lid=1,bwbr0002672&artikel=27,bwbr0004770&artikel=9&lid=9,bwbr0004770&artikel=19&lid=9,bwbr0005537&artikel=4:13,bwbr0011353&artikel=9.4&lid=4,bwbv0001001&artikel=1,bwbr0002471&artikel=39f

Naar de bovenkant van de pagina