Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op 29 oktober 2012 heeft Y (GmbH), een in Oostenrijk gevestigde onderneming, via het in haar lidstaat van vestiging ter beschikking gestelde elektronische portaal, bij de Duitse federale belastingdienst een verzoek om teruggaaf ingediend van het btw-tegoed waarover zij beschikte voor de periode van juli tot en met september 2012. In het door Y ingevulde aanvraagformulier bestond het nummer dat voor elk van de betrokken diensten of goederen als factuurnummer was vermeld niet in een opeenvolgend factuurnummer, maar in een ander nummer, dat verwees naar de factuur. Het teruggaafverzoek is geweigerd omdat de factuurnummers die werden vermeld in het verzoek niet voldeden aan de wettelijke vereisten. In het kader van een geding over de weigering van de teruggaaf, heeft het Duitse Bundesfinanzhof aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ verklaart in antwoord op de vragen voor recht dat artikel 8, lid 2, onderdeel d, en artikel 15, lid 1, Richtlijn 2008/9 aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer een verzoek om btw-teruggaaf geen opeenvolgend factuurnummer maar een ander nummer bevat aan de hand waarvan deze factuur, en dus het goed of de dienst in kwestie, kan worden geïdentificeerd, de belastingdienst van de lidstaat van teruggaaf dit verzoek moet beschouwen als ‘ingediend’ in de zin van artikel 15, lid 1, van die richtlijn en moet overgaan tot de beoordeling ervan. In het kader van deze beoordeling, en behalve in het geval waarin deze belastingdienst reeds over het origineel van de factuur of een afschrift daarvan beschikt, kan hij de aanvrager verzoeken om een opeenvolgend nummer mee te delen waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd en kan hij, indien de aanvrager niet binnen de in artikel 20, lid 2, van die richtlijn bepaalde termijn van een maand aan dat verzoek voldoet, het teruggaafverzoek afwijzen.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012
Instantie
HvJ
Datum instantie
17 december 2020
Rolnummer
C-346/19
ECLI
ECLI:EU:C:2020:1050
Auteur(s)
Axel Spiessens
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/0005
Aflevering
7 januari 2021
Judoreg
NFB3915

X