Direct naar content gaan

Samenvatting

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in hoger beroep nog in geschil of X (belanghebbende) voor het jaar 2016 in aanmerking komt voor een vermindering van de box 3-heffing. Voor de jaren 2017 en 2018 is de box 3-heffing, na vermindering door de Inspecteur naar aanleiding van het Kerst-arrest (HR 24 december 2021, 21/01243, ECLI:NL:HR:2021:1963), niet meer in geschil.

Daarnaast is in geschil of X voor de jaren 2016, 2017 en 2018 recht heeft op een rentevergoeding over de periode tussen de betaling van de box 3-heffing en de terugbetaling van deze heffing.

Ten aanzien van de heffing in box 3 over 2016 geldt dat, voor zover de heffing in box 3 volgens het toenmalige stelsel een inbreuk op artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM oplevert, de rechter alleen rechtsherstel kan bieden voor zover aannemelijk is dat de heffing voor de belastingplichtige een individuele en buitensporige last oplevert. Het Hof komt tot het oordeel dat geen sprake is van een individuele en buitensporige last.

Over de verminderingsbeschikkingen voor de jaren 2017 en 2018 is geen belastingrente vergoed. Het Hof onderschrijft het betoog van de Inspecteur dat dit laatste voortvloeit uit artikel 30fe AWR.

Tussen partijen is niet in geschil dat de box 3-heffing in strijd met het EVRM is geheven. X heeft daarom naar het oordeel van het Hof recht op een passende vergoeding voor het verlies dat zij als gevolg van de onverschuldigde betaling van belasting heeft geleden. De in artikel 30hb AWR neergelegde rentevoet voldoet aan het vereiste van een billijke genoegdoening als bedoeld in artikel 41 EVRM, aldus het Hof. Toepassing van het arrest Darby (EHRM 23 oktober 1990, 11581/85, ECLI:CE:ECHR:1990:1023JUD001158185) brengt mee dat belastingrente moet worden vergoed over het tijdvak dat aanvangt op de dag na die van de betaling van de onverschuldigde box 3-heffing en eindigt op de dag voorafgaand aan die van de terugbetaling.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016-2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
17 januari 2023
Rolnummer
20/00258; 20/00259; 21/00470
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:349
Auteur(s)
Joost Vetter
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2023/0262
Aflevering
2 februari 2023
Judoreg
NFB5577
bwbr0002320&artikel=30fe,bwbr0002320&artikel=30fe,bwbr0002320&artikel=30hb,bwbr0002320&artikel=30hb

Naar de bovenkant van de pagina