Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(3)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(1)
  • Soft Law(1)

Een nieuwe richtlijn voorziet in de verlenging van bepaalde fraudebestrijdingsmaatregelen die zijn opgenomen in de Btw-richtlijn. Het gaat om de verlenging van de zogenoemde verleggingsregeling en om de verlenging van het snelle reactiemechanisme. Beide fraudebestrijdingsmaatregelen worden verlengd tot en met 31 december 2026. De verleggingsregeling wordt gebruikt om fraude en met name ploffraude in het intracommunautaire handelsverkeer te bestrijden. Het snelle reactiemechanisme van artikel 199 ter Btw-richtlijn is een uitzonderingsmaatregel op grond waarvan de lidstaten een tijdelijke verleggingsregeling in gevallen van dwingende urgentie kunnen invoeren voor leveringen van goederen en diensten in sectoren waarin er plots op grote schaal fraude wordt gepleegd, en die niet in artikel 199 bis Btw-richtlijn zijn vermeld. 

Om de intracommunautaire ploffraude op een meer structurele manier aan te pakken, heeft de Commissie voorgesteld het zogenoemde definitieve btw-stelsel in te voeren; een eenvoudiger en fraudebestendig systeem voor de handel in goederen binnen de Europese Unie. Deze voorgestelde regeling, die op 1 juli 2022 in werking zou moeten treden, biedt een fundamentele oplossing voor de intracommunautaire ploffraude.

Uit de stand van zaken van de lopende onderhandelingen in de Raad blijkt echter dat het definitieve btw-stelsel op 1 juli 2022 niet in werking zal kunnen treden. Om de onderhandelingen over het definitieve btw-stelsel te kunnen voortzetten zonder de beschikbare instrumenten ter bestrijding van btw-fraude in gevaar te brengen, is het passend de in artikel 199 bis en 199 ter Btw-richtlijn vervatte fraudebestrijdingsmaatregelen met een nieuwe, beperkte periode te verlengen. De maatregelen zijn verlengd tot 31 december 2026 (Richtlijn 2022/890).

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2022 t/m 31 december 2026
Instantie
Europese Commissie
Datum instantie
15 juni 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1215
Aflevering
23 juni 2022
celex32006l0112&artikel=199,celex32006l0112&artikel=199,celex32006l0112&artikel=199bis,celex32006l0112&artikel=199bis

X