Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft het kabinetsstandpunt inzake het initiatiefwetsvoorstel ‘Centraal aandeelhoudersregister’ (34 661) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit standpunt houdt in dat het kabinet het nu niet het juiste moment vindt om een besluit te nemen over de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Er is namelijk sprake van een tweetal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrecht die van invloed kunnen zijn op de gewenste vormgeving en gebruiksmogelijkheden van een centraal aandeelhoudersregister.

In de eerste plaats bereidt het kabinet een wetsvoorstel voor ter implementatie van een richtlijn van de Europese Commissie om het oprichten van vennootschappen te vereenvoudigen, mede door het onder voorwaarden toestaan van het gebruik van digitale hulpmiddelen. Randvoorwaarde bij deze vereenvoudiging is dat waarborgen tegen misbruik en fraude, met inbegrip van belastingontduiking en -ontwijking, behouden blijven. De richtlijn schrijft voor dat in de lidstaten ten minste één variant van de genoemde rechtsvormen (voor Nederland is dat de bv) geheel online moet kunnen worden opgericht. De richtlijn laat op zichzelf onverlet dat daarbij optioneel of verplicht een notaris kan worden ingeschakeld, mits hij zijn werkzaamheden geheel online kan uitvoeren.

In de tweede plaats laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken of er de mogelijkheid is tot vereenvoudiging van de oprichting van vennootschappen, met behoud van passende waarborgen tegen misbruik en fraude. Met name wordt bezien op welke wijze digitale mogelijkheden kunnen worden benut om tot die vereenvoudiging te komen. In het onderzoek is tevens de overdracht van aandelen in vennootschappen betrokken. Genoemd onderzoek hangt samen met de eerdere aankondiging van het kabinet in samenhang met de komst van het UBO-register en een centraal aandeelhoudersregister te willen verkennen of het mogelijk is de kosten van de overdracht van aandelen terug te dringen met behoud van een betrouwbare registratie van aandelenbezit in vennootschappen. Het kabinet acht het wenselijk eerst de nodige kennis en ervaring op te doen met de ontwikkeling en het gebruik van het UBO-register alsmede de hierboven geschetste ontwikkelingen af te wachten om te kunnen bepalen in welke vorm en met welke gebruiksmogelijkheden een centraal aandeelhoudersregister van toegevoegde waarde is voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Op die manier kan worden voorkomen dat de kaders die het initiatiefwetsvoorstel neerzet op (korte) termijn blijken te knellen bij het behalen van het beoogde doel van een centraal aandeelhoudersregister.

Hoofdlijnen initiatiefwetsvoorstel

Het initiatiefwetsvoorstel bevat de verplichting voor notarissen om de akten inzake aandelenoverdrachten in te schrijven in het in te stellen centraal aandeelhoudersregister. Voorts bevat het initiatiefwetsvoorstel delegatiebepalingen over de inhoud van de uit die akten op te nemen informatie in het centraal aandeelhoudersregister, de afnemers die toegang krijgen tot de informatie in dat register en de verdeling van de kosten voor de instandhouding van dat register. Het initiatiefwetsvoorstel kent als premisse dat het centraal aandeelhoudersregister wordt ondergebracht bij de KNB. Daarmee hangt samen dat het notariaat een wettelijke taak heeft bij de overdracht van aandelen in besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Vanwege deze taak aan de bron van de benodigde gegevens achten de initiatiefnemers de KNB de aangewezen houder van het in te stellen centraal aandeelhoudersregister. Omdat de Registratiewet 1970 de wettelijke regeling bevat inzake de registratie van notariële akten, waaronder notariële akten inzake overdracht van aandelen, achten de initiatiefnemers het voorts logisch de voorgestelde wettelijke regeling inzake een centraal aandeelhoudersregister door wijziging van deze wet te realiseren.

Op 13 september 2019 hebben de staatssecretaris van Financiën, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een brief gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Deze brief bevat het kabinetsstandpunt inzake het initiatiefwetsvoorstel ‘Centraal aandeelhoudersregister’. In deze brief geven zij gemotiveerd aan dat het nu niet het juiste moment is om een besluit te nemen over het instellen van een centraal aandeelhoudersregister. 

Inhoud centraal aandeelhoudersregister

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
MvF
Datum instantie
13 september 2019
Rolnummer
2019-0000145243
Auteur(s)
Angelique Martens
AKD N.V.
NLF-nummer
NLF 2019/2159
Aflevering
3 oktober 2019
Judoreg
NFB2771

X