Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis(4)
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving(1)
 • Besluiten(18)
 • Jurisprudentie(346)
 • Commentaar NLFiscaal(12)
 • Literatuur(30)
 • Recent(9)
 • Soft Law(12)

Morgan Stanley & Co International plc (hierna: Morgan Stanley) is een investeringsbank naar Engels recht met een filiaal, een vaste inrichting, in Frankrijk. Het filiaal verricht met btw belaste bancaire en financiële handelingen voor zijn plaatselijke cliënten. Daarnaast verricht het filiaal diensten voor de Britse zetel, waarvoor het als tegenprestatie stortingen ontvangt.

Het filiaal heeft de volledige in rekening gebrachte btw over de gedane uitgaven afgetrokken. De Franse belastingdienst is het hier niet mee eens, aangezien het om gemengde uitgaven gaat die zowel verband houden met de cliënten van het filiaal als met de Britse zetel. Daarbij heeft de Franse belastingdienst het standpunt ingenomen dat de interne diensten tussen het filiaal en de zetel geen met btw belaste diensten zijn.

Als verzachtende maatregel is wel de aftrek van een deel van de btw toegestaan door toepassing van een pro-rataregeling, onder voorbehoud van uitsluiting van het recht op aftrek.

Het Conseil d’État (Frankrijk) heeft over deze zaak prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

 1. Artikel 17, lid 2, 3 en 5, en artikel 19, lid 1, Zesde Richtlijn (77/388) en artikel 168, 169 en 173 tot en met 175 Btw-richtlijn (2006/112) moeten aldus worden uitgelegd dat, wanneer de uitgaven van een in een lidstaat geregistreerd filiaal uitsluitend worden gebruikt voor het verrichten van zowel aan btw onderworpen als van btw vrijgestelde handelingen van het in een andere lidstaat gevestigde hoofdhuis, een pro rata voor aftrek moet worden toegepast dat voortvloeit uit een breuk waarvan de noemer bestaat uit de omzet, exclusief btw, van uitsluitend deze handelingen en de teller uit belaste handelingen waarvoor ook recht op aftrek zou bestaan indien zij in de lidstaat van registratie van dit filiaal zouden zijn verricht, ook wanneer dit recht op aftrek ontstaat omdat dit filiaal gebruikmaakt van een optie waarbij de in deze staat verrichte handelingen aan de btw worden onderworpen.
 2. De hiervoor aangehaalde artikelen moeten aldus worden uitgelegd dat, voor de vaststelling van het pro rata voor aftrek dat moet worden toegepast op de algemene kosten van een in een lidstaat geregistreerd filiaal die zowel worden gebruikt voor handelingen van dit filiaal in deze lidstaat als voor handelingen van het in een andere lidstaat gevestigde hoofdhuis, in de noemer van de breuk die het pro rata voor aftrek vaststelt, rekening moet worden gehouden met zowel de door dit filiaal als het hoofdhuis verrichte handelingen, waarbij de teller van deze breuk, naast de door dit filiaal verrichte belaste handelingen, uitsluitend moet bestaan uit de door het hoofdhuis verrichte belaste handelingen die ook recht op aftrek zouden geven indien zij in de lidstaat van registratie van het betrokken filiaal zouden zijn verricht.
Verrassing

De conclusie van A-G Mengozzi bij deze zaak leidde tot de nodige verbazing.1 Het arrest van het HvJ geeft zo mogelijk een nog verrassender beeld. Het HvJ oordeelt dat het Franse filiaal voor de evenredige aftrek van btw op kosten die deels of geheel voor de handelingen van het hoofdhuis in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt, de omzet van de bedoelde handelingen van dat hoofdhuis in aanmerking moet nemen. Het arrest heeft potentieel verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse praktijk. We bespreken de meest in het oog springende punten.

Belang van feitencomplex

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2002-2009
Instantie
HvJ
Datum instantie
24 januari 2019
Rolnummer
C‑165/17
ECLI
ECLI:EU:C:2019:58
Auteur(s)
Herman van Kesteren
PwC/Tilburg University
Simon Cornielje
PwC/ Vrije Universiteit
NLF-nummer
NLF 2019/0358
Aflevering
14 februari 2019
Judoreg
NFB2267
bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=15&lid=2,bwbr0002629&artikel=15&lid=6,bwbr0002629&artikel=15&lid=6,bwbr0002629&artikel=16,bwbr0002634&artikel=11&lid=1,bwbr0002634&artikel=11&lid=1,bwbr-btw-ri&artikel=168,bwbr-btw-ri&artikel=169,bwbr-btw-ri&artikel=173,bwbr-btw-ri&artikel=174,bwbr-btw-ri&artikel=175

X