Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is met betrekking tot een onroerende zaak voor het belastingjaar 2021 een aanslag watersysteemheffing gebouwd opgelegd ter hoogte van € 1.721,15. De Heffingsambtenaar heeft de aanslag na bezwaar gehandhaafd.
Uit artikel 131 Wschw volgt dat de Heffingsambtenaar het bezwaar tegen de aanslag watersysteemheffing moet aanhouden totdat de WOZ-waarde van de onroerende zaak onherroepelijk is komen vast te staan.
Rechtbank Oost-Brabant heeft ambtshalve geconstateerd dat de WOZ-waarde niet onherroepelijk is vastgesteld omdat X daartegen beroep heeft ingesteld en daarover nog geen (onherroepelijke) uitspraak is gedaan. Het gevolg hiervan is dat het beroep gegrond is en de bestreden uitspraak op bezwaar moet worden vernietigd. De Heffingsambtenaar zal vervolgens moeten wachten met het (opnieuw) uitspraak op bezwaar doen totdat de WOZ-waarde onherroepelijk is komen vast te staan.
De Rechtbank merkt op dat X in deze zaak had kunnen volstaan met het indienen van een (kort) beroepschrift waarin zij melding maakte van het feit dat de Heffingsambtenaar er ten onrechte van was uitgegaan dat de WOZ-waarde onherroepelijk was komen vast te staan. De zaak had dan als kennelijk gegrond buiten zitting kunnen worden afgedaan. Dit is voor de Rechtbank reden om de toe te kennen proceskostenvergoeding te matigen.
De Rechtbank wijst erop dat anders dan in het normale bestuursrecht, de Heffingsambtenaar een eenmaal gedane uitspraak op bezwaar niet kan intrekken (vgl. onder meer HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT1516). De Rechtbank geeft de Hoge Raad in overweging om de rechtspraak hierover nog eens tegen het licht te houden. Zij geeft hiermee gehoor aan de oproep om te wijzen op zogenoemde knellende rechtspraak (van hogere rechters).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum instantie
24 februari 2023
Rolnummer
22/172
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2023:797
bwbr0005108&artikel=131

Naar de bovenkant van de pagina