Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De minister van EZK heeft, mede namens de staatssecretaris, het rapport van de evaluatie naar de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen naar de Tweede Kamer gezonden. Nu het rapport en het onderzoek zijn afgerond deelt het kabinet de resultaten van het onderzoek. Het kabinet komt op een later moment met een inhoudelijke reactie op dit rapport.

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging. Vanwege de grote verscheidenheid aan regelingen richt deze evaluatie zich op de regelingen met de grootste maatschappelijke impact en het grootste financieel belang, namelijk de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregelingen.

De centrale vraag in deze evaluatie is in welke mate de huidige regelingen noodzakelijk doeltreffend en doelmatig zijn. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruikgemaakt van een combinatie van een literatuurstudie, gesprekken met experts en stakeholders, en een kwantitatieve analyse.

De BOR is doeltreffend in de zin dat de erf- en schenkbelasting (vrijwel) geen gevaar meer vormen voor de continuïteit van ondernemingen. Doordat de erf- en schenkbelasting over ondernemingsvermogen (bijna) volledig vervallen, kunnen deze ook (vrijwel) geen bedreiging meer vormen voor de continuïteit van ondernemingen. Daarmee is de BOR doeltreffend. De BOR blijkt echter bij een substantieel deel van de overdrachten niet noodzakelijk, doordat er bij de erflaters, schenkers en/of verkrijgers voldoende vrije middelen aanwezig zijn om de belasting direct volledig te voldoen.

De doorschuifregelingen zijn doeltreffend in het voorkomen dat de continuïteit van ondernemingen in gevaar komt door heffing van inkomstenbelasting. De doorschuifregelingen verschuiven het moment van belastingheffing naar een later moment, en nemen daarmee een mogelijke belemmering op het moment van overdracht volledig weg. De regelingen bereiken hiermee hun doel.

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2022
Instantie
EZ
Datum instantie
25 mei 2022
Rolnummer
DGBI-O/22225823
Auteur(s)
Theo Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam/FBN
NLF-nummer
NLF 2022/1092
Aflevering
9 juni 2022
Judoreg
NFB5052

X