Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(9)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

In deze zaak is een aan X (belanghebbende) opgelegde aanslag baatbelasting 2017 in geschil ten bedrage van € 2.967,65 ter zake van drie onroerende zaken in de gemeente Alkmaar.

De Heffingsambtenaar dient aannemelijk te maken dat de onroerende zaken in de Beverkoog, een bedrijventerrein gelegen aan de noordzijde van Alkmaar, door de aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg (de Noordelijke ontsluiting) in een voordeliger positie zijn komen te verkeren en het te maken nuttig effect niet te verwaarlozen gering is.

Hof Amsterdam is met Rechtbank Noord-Holland van oordeel dat de wetgever met het begrip ‘gebaat zijn’ voor de toepassing van de baatbelasting mede een geval als het onderhavige voor ogen heeft gehad, waarin ‘als gevolg van een ontsluiting een uitwegmogelijkheid gaat ontstaan die er vroeger niet was’. Het Hof is voorts met de Rechtbank van oordeel dat de Heffingsambtenaar waar het specifiek gaat om de baat die de aanleg van de Noordelijke ontsluiting heeft opgeleverd, voor de betrokken onroerende zaken in de op hem rustende bewijslast is geslaagd.

De gemeente Alkmaar mocht de keuze maken om een baatbelasting te heffen naar een vast tarief per vierkante meter oppervlakte van de betrokken onroerende zaken. Voor onverbindendverklaring van deze tariefstelling is voorts geen aanleiding nu van strijd met de wet of enig algemeen rechtsbeginsel (waaronder het gelijkheidsbeginsel) niet is gebleken. Er is ook geen sprake van schending van het vertrouwensbeginsel, het rechtzekerheidsbeginsel, het verbod op détournement de pouvoir, het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.

Het hoger beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
26 april 2022
Rolnummer
21/00226
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1373
NLF-nummer
NLF 2022/0962
Aflevering
19 mei 2022
Judoreg
NFB5017
bwbr0005416&artikel=222,bwbr0005416&artikel=222

X