Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Inspecteur heeft van een tipgever informatie ontvangen, dat X banktegoeden aanhoudt in het buitenland. X heeft bezwaar gemaakt tegen in verband hiermee opgelegde belastingaanslagen.
De civiele rechter heeft aan X een dwangsom opgelegd om de door de Inspecteur verlangde informatie te verschaffen. X heeft wel wat informatie verschaft maar deze informatie is niet volledig.
X heeft de Inspecteur in gebreke gesteld en is in beroep gegaan bij de belastingrechter wegens het niet tijdig beslissen op de bezwaren. Hij heeft voorts verzocht om inzage in het volledige dossier.
De Inspecteur betoogt dat hij een opschortingsrecht heeft. Hij wil pas uitspraken op bezwaar doen en verdere inzage verstrekken in het dossier zodra X de informatie heeft verstrekt.
Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat aan de Inspecteur geen opschortingsrecht als voornoemd toekomt en heeft de Inspecteur veroordeeld om binnen twee weken alsnog de uitspraken op bezwaar bekend te maken, op straffe van een dwangsom.
De Staatssecretaris van Financiën komt onder meer tevergeefs op tegen het oordeel van het Hof dat het verzuim van X om de verlangde gegevens te verstrekken, geen overmacht aan de kant van de Inspecteur oplevert. Het Hof heeft ook terecht geoordeeld dat dit geen aanleiding is om de vertraging in de handeling van de bezwaren aan X toe te rekenen.
De Staatssecretaris komt wel terecht op tegen het oordeel van het Hof dat per afzonderlijke beschikking een dwangsom verschuldigd is.
Voor het bepalen van de dwangsom wegens niet tijdig beslissen op bezwaar gelden de op één biljet vermelde beslissingen op de bezwaren tegen de (navorderings)aanslag, vergrijpboete en belastingrente als één beschikking.
Conform A-G IJzerman

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2001-2009
Instantie
HR
Datum instantie
25 maart 2016
Rolnummer
15/01642
ECLI
ECLI:NL:HR:2016:485
bwbr0005537&artikel=4:15&lid=1,---------- &artikel=4:17&artikel=4:17,bwbr0002320&artikel=47&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina