Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(514)
  • Commentaar NLFiscaal(2)
  • Literatuur(12)
  • Recent(32)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(4)

Aan X (belanghebbende) is een navorderingsaanslag IB/PVV 2015 opgelegd tot een te betalen bedrag van € 427 naar aanleiding van een inkomenscorrectie van € 2.623. Nadien is deze aanslag verminderd tot € 223, wat overeenkomt met een inkomenscorrectie van € 1.986.


Naar het oordeel van Hof Den Haag belet het correctiebeleid het opleggen van de navorderingsaanslag. Het Hof acht de betekenis van de gebruikte woorden ‘€ 450 (c.q. € 1.000 inkomen)’ niet direct begrijpelijk en betrekt bij een redelijke uitleg daarvan mede de overige onderdelen van het correctiebeleid. Dit brengt het Hof tot de slotsom dat navordering achterwege blijft als de te betalen belasting hoogstens € 450 bedraagt, ook al overtreft de inkomenscorrectie € 1.000.


De staatssecretaris betoogt in cassatie dat het Hof het correctiebeleid onvolledig heeft geciteerd en onjuist heeft uitgelegd. Een uitleg dat een inkomenscorrectie van minimaal € 1.000 is vereist, die voor de inkomstenbelasting ongeveer overeenkomt met € 450 belasting is juister, aldus het middel.


In cassatie wordt niet bestreden dat X een beroep toekomt op het correctiebeleid.


Het middel faalt voor zover het opkomt tegen het oordeel van het Hof dat uit de tekst van onderdeel 4 van het correctiebeleid niet duidelijk blijkt wat is bedoeld met de tussen haakjes geplaatste woorden ‘c.q. € 1.000 inkomen’. Zonder miskenning van het recht kon het Hof aan dat correctiebeleid de uitleg geven dat – behoudens kwade trouw of repeterende onjuistheden – een navorderingsaanslag tot een bedrag van minder dan € 450 niet wordt opgelegd, ook indien de inkomenscorrectie meer dan € 1.000 beloopt.


De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep ongegrond.


Conform Conclusie A-G Niessen (NLF 2021/1611, met noot van Van den Hoek).

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
12 november 2021
Rolnummer
21/00184
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:1671
Auteur(s)
Nick van den Hoek
Jaeger Advocaten-belastingkundigen
NLF-nummer
NLF 2021/2214
Aflevering
25 november 2021
Judoreg
NFB4661
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=30f

X