Direct naar content gaan

Samenvatting

B is een in Nederland gevestigde vennootschap waarvan de activiteiten in deze lidstaat aan btw zijn onderworpen. In april 2012 was B ook in Polen voor btw-doeleinden geregistreerd. In die periode heeft B deelgenomen aan ketentransacties met betrekking tot dezelfde goederen tussen ten minste drie marktdeelnemers. B trad op als tussenhandelaar tussen de leverancier en de afnemer.

Volgens de Poolse belastingautoriteit heeft B fouten gemaakt bij de kwalificatie van de verschillende betrokken leveringen en hebben deze fouten geleid tot de toepassing van een Pools wetsartikel, waarbij artikel 41 Btw-richtlijn in nationaal recht is omgezet. De verwijzende rechter vraagt zich af of de belastingautoriteit het wetsartikel op de juiste wijze heeft toegepast. Zij heeft aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld met betrekking tot de uitlegging en de wijze van toepassing van artikel 41 Btw-richtlijn in het licht van de beginselen van evenredigheid en neutraliteit.

Het HvJ verklaart in antwoord op de vraag het volgende voor recht.

Artikel 41 Btw-richtlijn verzet zich niet tegen de regeling van een lidstaat volgens welke een intracommunautaire verwerving van goederen wordt geacht te zijn verricht op het grondgebied van die lidstaat wanneer deze verwerving, die de eerste transactie van een keten van opeenvolgende transacties vormt, door de betrokken belastingplichtigen, die daartoe hun door die lidstaat toegekende btw-identificatienummer hebben opgegeven, ten onrechte als een binnenlandse handeling is gekwalificeerd, en de daaropvolgende handeling, die ten onrechte als een intracommunautaire handeling is gekwalificeerd, door de afnemers van de goederen in de lidstaat van aankomst van het vervoer van de goederen als een intracommunautaire verwerving van goederen aan de btw is onderworpen. Deze bepaling, gelezen tegen de achtergrond van het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van fiscale neutraliteit, verzet zich evenwel tegen een dergelijke regeling van een lidstaat wanneer de intracommunautaire verwerving van goederen die wordt geacht op het grondgebied van die lidstaat te zijn verricht, voortvloeit uit een intracommunautaire levering van goederen die in die lidstaat niet als een vrijgestelde handeling is behandeld.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
april 2012
Instantie
HvJ
Datum instantie
7 juli 2022
Rolnummer
C‑696/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:528
Auteur(s)
Axel Spiessens
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/1383
Aflevering
21 juli 2022
Judoreg
NFB5139
bwbr0002629&artikel=17b&lid=2,celex32006l0112&artikel=138,celex32006l0112&artikel=41,celex32006l0112&artikel=138,celex32006l0112&artikel=41

Naar de bovenkant van de pagina