Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(15)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(5)

Euler Hermes is een verzekeringsmaatschappij die zich in het kader van haar activiteiten ertoe verbindt verzekerden een vergoeding uit te keren indien hun klanten nalaten bepaalde vorderingen te betalen. Krachtens de verzekeringsovereenkomst gaan alle aan de verzekerde toekomende rechten over op de verzekeringsmaatschappij en wordt die maatschappij civielrechtelijk gezien de rechtsopvolger van de klanten van de verzekerde. Euler Hermes draagt ook de daadwerkelijke last van de btw die de verzekerden zonder succes aan hun klanten hebben doorberekend.


In die context heeft Euler Hermes de Hongaarse belastingdienst verzocht om teruggaaf van btw voor definitief oninbaar geworden vorderingen. De belastingdienst heeft dit verzoek geweigerd. Volgens de belastingdienst is Euler Hermes namelijk niet de (rechts)persoon die in het verleden onderworpen is geweest aan de aangifte- en fiscale verplichtingen in verband met de aan de oninbare schuldvorderingen ten grondslag liggende handelingen (goederenleveringen en diensten). De belastingdienst heeft zijn besluit in bezwaar bevestigd. Euler Hermes heeft beroep ingesteld bij de verwijzende rechter, de Fővárosi Törvényszék (rechter voor de agglomeratie Boedapest, Hongarije).


Volgens de verwijzende rechter draait het hoofdgeding om de vraag of het EU-recht en de algemene EU-rechtelijke beginselen van evenredigheid, fiscale neutraliteit en doeltreffendheid in de weg staan aan een nationale regeling en de praktijk van de nationale belastingdienst op grond waarvan, in het geval van cessie van een oninbaar geworden vordering, de btw met betrekking tot die vordering noch aan de oorspronkelijke verrichter van de belastbare handeling (‘de verzekerde’) noch aan de cessionaris van de vordering (‘de verzekeringsmaatschappij’) kan worden teruggegeven.


Voor het antwoord op deze vraag heeft de verwijzende rechter aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019 en 2020
Instantie
HvJ
Datum instantie
5 oktober 2021
Rolnummer
C-482/21
NLF-nummer
NLF 2021/2074
Aflevering
4 november 2021
celex32006l0112&artikel=90

X