Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het Belgische Grondwettelijk Hof (hierna: het Hof) heeft op 15 september 2022 aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld naar aanleiding van een beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de Wet van 20 december 2019 ‘tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16 wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’ (DAC6).

Het beroep is onder andere ingesteld door de vereniging ‘Belgian Association of Tax Lawyers’ en door het Instituut van de belastingadviseurs en de accountants en anderen.

Het Hof wil van het HvJ weten of DAC6 strijdig is met het EVRM en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Het Hof (voormalig Arbitragehof) is een rechtscollege met twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het Hof kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen en schorsen. Vanwege zijn bijzondere opdracht staat het Hof los van zowel de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
15 september 2022
Rolnummer
103/2022
NLF-nummer
NLF 2022/1883
Aflevering
29 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina