Direct naar content gaan

Samenvatting

In dit beleidsbesluit (Stcrt. 2021, 11856, van 5 maart 2021) geeft de staatssecretaris uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook geeft hij een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en op de mogelijkheid tot termijnverlenging inzake de herinvesteringsreserve en verwijst hij naar een apart besluit waarin wordt geregeld dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld. Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 21 december 2020, 2020-247116 (Stcrt. 2020, 68989, NLF 2021/0026) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 januari 2021, 2021-13914 (Stcrt. 2021, 5354). In dit besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen. Daarnaast zijn een aantal bestaande maatregelen verlengd.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • verschuldigdheid van oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;
 • uitstel van betaling van belastingschulden;
 • mededelingsplicht bodemrecht;
 • verklaring betaalgedrag;
 • melding betalingsonmacht;
 • G-rekening;
 • betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;
 • betalingsverzuimboeten;
 • termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers;
 • bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen;
 • gebruikelijk loon;
 • werkkostenregeling;
 • termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;
 • urencriterium;
 • tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten MKB;
 • continuïteitsbijdragen zorglichamen;
 • verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen;
 • herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen;
 • btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
 • btw-gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en ‑apparatuur;
 • btw-tarief bij onlinediensten door sportscholen;
 • btw-tarief bij levering van mondkapjes;
 • btw-tarief bij levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits;
 • heffing over Duitse netto-uitkeringen;
 • reisaftrek in de inkomstenbelasting;
 • uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;
 • voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op artikel 62 t/m 64 AWR.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2021
Instantie
MvF
Datum instantie
3 maart 2021
Rolnummer
2021-38397
NLF-nummer
NLF 2021/0569
Aflevering
11 maart 2021
bwbr0002471&artikel=31a&lid=3,bwbr0002629&artikel=29,bwbr0002629&artikel=29

Naar de bovenkant van de pagina