Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(9)
  • Jurisprudentie(103)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(19)
  • Recent(5)
  • Soft Law(7)

In de onderhavige zaak is de vraag aan de orde of W-GmbH (Duitsland) – een gemengde holding met een zeggenschapsdeelneming in de vennootschappen X-KG en Y-KG (hierna: dochterondernemingen), waarvoor W ook administratieve en boekhoudkundige diensten onder bezwarende titel verricht – recht heeft op aftrek van de btw die zij in een eerder stadium heeft betaald over de goederen en diensten die zij heeft afgenomen teneinde ze als vennoot in te brengen in haar dochterondernemingen ten behoeve van de door hen verrichte handelsactiviteiten die in hoge mate zijn vrijgesteld van btw.

In casu wordt het HvJ in de eerste plaats verzocht te preciseren of artikel 168, onderdeel a, jo. artikel 167 Btw-richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat dit recht op aftrek bestaat.

Volgens A-G Pitruzzella moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. W heeft de in de relevante bepalingen van de Btw-richtlijn gestelde voorwaarden niet juist toegepast.

De (tweede) vraag over een eventueel misbruik van recht hoeft dan niet te worden beantwoord. Voor het geval het HvJ tot een andere slotsom komt, maakt de A-G ook over de tweede prejudiciële vraag enkele opmerkingen. Het opnemen van een bestuursholding als ‘tussenschakel’ om aanspraak te maken op volledige aftrek van voorbelasting zoals in de situatie van het hoofdgeding, vormt een belastingvoordeel waarvan de toekenning in strijd is met het doel van de aftrekregeling van de Btw-richtlijn. Een dergelijke handeling vormt misbruik van recht, ook indien zij op niet-fiscale gronden kan worden gerechtvaardigd, indien blijkt dat het wezenlijke doel van de handeling erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen, aldus de A-G.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2013
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
3 maart 2022
Rolnummer
C-98/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:160
Auteur(s)
Werner Gelderblom
PwC
NLF-nummer
NLF 2022/0535
Aflevering
17 maart 2022
Judoreg
NFB4884
bwbr0002629&artikel=7&lid=2,celex32006l0112&artikel=167,celex32006l0112&artikel=168,celex32006l0112&artikel=167,celex32006l0112&artikel=168

X