Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) was onder huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van goederengemeenschap gehuwd. Haar huwelijk is op 30 augustus 2017 ontbonden door het overlijden van haar echtgenoot.

De echtgenoot had een aanmerkelijk belang in vennootschap A. Aan A zijn leningen verstrekt door de bank. De echtgenoot en twee zonen hebben zich jegens de bank persoonlijk borg gesteld voor de schulden van A. De borgtocht van de echtgenoot is gesecureerd met een recht van hypotheek op de echtelijke woning.

Ten gevolge van het faillissement van A heeft de bank onder meer aanspraak gemaakt op de borg die is gesteld door de echtgenoot. De bank en de erfgenamen hebben afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een vso. De bank krijgt daarbij de volmacht om tot verkoop van de echtelijke woning over te gaan. De bank gaat niet eerder over tot verkoop/executie van de woning zolang X hierin woonachtig is. Het staat de bank daarna vrij om over te gaan tot verkoop/executie van de woning, tenzij de borgtocht van de echtgenoot ad € 150.000 volledig wordt voldaan.

X stelt in deze procedure dat zij in 2018 een verlies uit aanmerkelijk belang in aanmerking kan nemen. Zij meent dat zij beschikt over een aanmerkelijk belang en dat door ondertekening van de vso X de schuld uit hoofde van de borgstelling, zijnde € 150.000 aan de bank heeft voldaan.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep ongegrond. De Rechtbank oordeelt dat in 2018 geen betaling heeft plaatsgevonden op de restschuld aan de bank. Reeds om die reden kan van een verlies uit aanmerkelijk belang bij X in het onderhavige jaar geen sprake zijn.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
3 november 2022
Rolnummer
21/1132
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:6534
Auteur(s)
mr. A.M.A. de Beer
Grant Thornton
NLF-nummer
NLF 2022/2383
Aflevering
8 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5371

Naar de bovenkant van de pagina