Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De Inspecteur heeft aanslagen IB/PVV aanvankelijk conform de aangiften aan X (belanghebbende) opgelegd, maar nadien opnieuw vastgesteld bij correctiebeschikkingen (met correcties ten aanzien van de zorgkosten).

In het beroepschrift heeft X nadrukkelijk het standpunt ingenomen dat hij het vermoeden heeft dat er in zijn geval – kort gezegd – sprake is geweest van etnisch profileren in het kader van het zogenoemde ‘project 1043’ en de databank FSV (Fraude Signalering Voorziening).

Rechtbank Noord-Nederland acht het gelet op de rechtsontwikkeling niet in strijd met de goede procesorde dat X op de zitting heeft gevraagd om nader in de gelegenheid te worden gesteld om dit standpunt te onderbouwen. X moet in redelijkheid de ruimte worden geboden om zijn standpunt te beargumenteren met inachtneming van de richtlijnen die de Hoge Raad in HR 10 december 2021, 20/02304, ECLI:NL:HR:2021:1748, NLF 2021/2419, met noot van Perdaems en HR 14 januari 2022, 20/02734, ECLI:NL:HR:2022:14, NLF 2022/0202, met noot van Berns heeft uiteengezet.

De Rechtbank stelt X in de gelegenheid om binnen 6 weken na dagtekening van deze tussenuitspraak zijn standpunt nader te onderbouwen en te voorzien van bewijsstukken. Daarbij wijst de Rechtbank X op de rechtsregels uit het arrest van 10 december 2021. Zij verwacht in elk geval dat X ingaat op de volgende punten:

  1. Heeft X nu wel of niet een brief gehad van de Inspecteur waarin staat dat hij opgenomen was in de databank FSV?
  2. Een gedetailleerd inzicht in het klantenbestand van de gemachtigde met gegevens op basis waarvan kan worden vastgesteld dat klanten met een allochtone achtergrond anders zijn behandeld dan klanten met een autochtone achtergrond.
Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2018
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
25 januari 2022
Rolnummer
21/1640; 21/1641; 21/1642; 21/1643 TU
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2022:1676
NLF-nummer
NLF 2022/1059
Aflevering
2 juni 2022

X