Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Nederland is kritisch tegenover het voorstel tot wijziging van de Btw-richtlijn waarbij aan de Commissie meer uitvoeringsbevoegdheden worden gegeven. Dat blijkt uit het BNC-fiche ‘Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw’, dat de minister van Buitenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Dit voorstel beoogt, op de daarvoor genoemde onderwerpen, de bevoegdheid tot het vaststellen van uitvoeringshandelingen aan de Commissie toe te kennen. Onder de huidige Btw-richtlijn heeft de Commissie dergelijke uitvoeringsbevoegdheden niet. Deze bevoegdheid ligt momenteel geheel bij de Raad (op basis van een voorstel van de Commissie) die besluit met eenparigheid van stemmen (artikel 397 Btw-richtlijn).

Het kabinet onderschrijft het streven om te komen tot een zo veel mogelijk uniforme uitleg van uitvoeringsvraagstukken. Echter, het kabinet hecht aan de vaststelling van Europese uitvoeringshandelingen op fiscaal terrein via unanieme besluitvorming door de Raad op voorstel van de Commissie, zoals nu het geval is.

Lidstaten staan over het algemeen net als Nederland kritisch tegenover dit voorstel.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
BUZA
Datum instantie
5 februari 2021
Rolnummer
COM (2020) 749
Auteur(s)
John Gruson
Deloitte/Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2021/0429
Aflevering
25 februari 2021
Judoreg
NFB4150
celex32006l0112&artikel=397

X