Direct naar content gaan

Samenvatting

In de zin van de Tweede richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, is een dienst belastbaar wanneer zij overeenkomstig artikel 2 van die richtlijn onder bezwarende titel wordt verricht, terwijl dan de belastinggrondslag volgens artikel 8, sub a, zoals toegelicht in punt 13 van bijlage A, bestaat in de tegenwaarde van de dienst, dat wil zeggen in al hetgeen als tegenwaarde van de dienst wordt ontvangen. Er moet dus een rechtstreeks verband bestaan tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenwaarde, die moet kunnen worden uitgedrukt in geld
en een subjectieve waarde moet vertegenwoordigen, aangezien de belastinggrondslag voor diensten de werkelijk ontvangen tegenprestatie is, en niet een volgens objectieve maatstaven geschatte waarde.
Er kan mitsdien geen sprake zijn van een tegenwaarde in de zin van artikel 8, sub a, van de richtlijn, in het geval van een
coöperatieve vereniging, exploitante van een bewaarplaats van waren, die aan haar leden geen bewaarloon in rekening brengt voor de verrichte dienst.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1975-1976
Instantie
HvJ
Datum instantie
5 februari 1981
Rolnummer
C-154/80
ECLI
ECLI:EU:C:1981:38
bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=4,bwbr0002629&artikel=4&lid=1,bwbr0002629&artikel=8,bwbr0002629&artikel=8&lid=2,bwbr0002672&artikel=28&lid=2,bwbr0011353&artikel=3.25,bwbr0011353&artikel=6.3&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina