Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel beantwoord.

Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie met ingang van 1 januari 2023.

Deze minimum CO2-prijs maakt onderdeel uit van de bestaande CO2-heffing industrie en vormt een aanvulling op de voorgestelde herijking en aanscherping van deze heffing. Deze aanvulling zorgt ervoor dat er een minimumprijs gaat gelden over de vrijgestelde voet van de CO2-heffing industrie. Hiermee wordt bereikt dat over de volledige broeikasgasemissies een minimumprijs geldt voor de industrie en kan de overheid voor de gehele uitstoot de hoogte van de prikkel tot verduurzaming bepalen.

Om dit effect te bewerkstelligen wordt een tweede tarief geïntroduceerd in de CO2-heffing industrie. Dit zorgt ervoor dat er ook een minimumprijs gaat gelden voor emissies waarvoor een bedrijf dispensatierechten voor de CO2-heffing industrie heeft. Deze minimumprijs zorgt voor een bodem in de prijs die industriële bedrijven voor hun emissies betalen. Daarnaast blijft een relatief hoge minimumprijs gelden voor de emissies waarvoor een bedrijf geen dispensatierechten heeft. Hiermee blijft een relatief sterke prikkel tot reductie gelden voor de emissies die boven de emissiereductiedoelstelling voor de industrie uitkomen.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het Pakket Belastingplan 2023.

Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 november 2022
Rolnummer
36 206
NLF-nummer
NLF 2022/2377
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina