Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Unipack produceert samengestelde verpakkingen voor vloeistoffen en bulkproducten. Op 28 september 2015 hebben de Bulgaarse douaneautoriteiten haar een beschikking betreffende een bindende tariefinlichting afgegeven, voor een termijn van zes jaar, met betrekking tot de tariefindeling van ‘bladaluminium’, dat toen viel onder Taric-code 7607 11 19 90. Deze tariefcode is op 1 juni 2016 geschrapt, waardoor de eerder afgegeven beschikking betreffende een bindende tariefinlichting ongeldig werd.

Vervolgens heeft Unipack gedurende bijna tien maanden negen invoertransacties verricht, zonder rekening te houden met de schrapping van voornoemde code en zonder dat de Bulgaarse douaneautoriteiten zich verzetten tegen invoer onder een onjuiste Taric-code.

Op 13 en 27 juni 2017 heeft Unipack twee aangegeven invoertransacties van bladaluminium van oorsprong uit China verricht. Het douanekantoor heeft de aangegeven Taric-code (7607 11 19 93) bij beslissing van 4 september 2017 gewijzigd in Taric-code 7607 11 19 30. Als gevolg van deze beslissing zijn aanvullende douanerechten geheven.

Op 13 september 2017 is de aanvraag van Unipack (van 18 augustus 2017) toegewezen om een vergunning te verkrijgen voor gebruik van de regeling bijzondere bestemming. Die regeling ging in op 31 augustus 2017. Unipack heeft in een procedure gevorderd dat die regeling voor bladaluminium met terugwerkende kracht, vanaf 13 juni 2017, zou worden toegepast. Daarbij voerde zij aan dat er sprake was van ‘buitengewone omstandigheden’ in de zin van gedelegeerde Verordening 2015/2446.

De verwijzende rechter heeft in het kader van het geding een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ.

Het HvJ verklaart voor recht dat in dit geval geen sprake is van buitengewone omstandigheden om een vergunning met terugwerkende kracht te verlenen om de regeling bijzondere bestemming te gebruiken.

Dit is een vrij kort arrest van het HvJ, waarin geen conclusie van de A-G is genomen. Het betreft de invoer van bladaluminium van oorsprong uit China waar een antidumpingrecht op van toepassing is, tenzij het voor andere doeleinden dan gebruik als huishoudfolie wordt ingevoerd. In dit laatste geval geldt onder voorwaarden een vrijstelling van antidumpingrecht zoals de naleving van de regels voor de regeling bijzondere bestemming, waaronder de afgifte van een vergunning. Unipack heeft een vergunning bijzondere bestemming aangevraagd ten behoeve van deze vrijstelling, maar pas nadat zij reeds enkele partijen bladaluminium had ingevoerd. Om die reden verzocht Unipack om de afgifte van de vergunning bijzondere bestemming met terugwerkende kracht tot de datum van de eerder door haar gedane invoeren. Een dergelijke vergunning kan met terugwerkende kracht worden afgegeven onder bepaalde voorwaarden, waaronder de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden. Omdat de Bulgaarse rechter, bij wie de zaak uiteindelijk voor ligt, twijfelt over de uitleg van het begrip buitengewone omstandigheden, stelt deze het HvJ hier een prejudiciële vraag over.

Buitengewone omstandigheden

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
31 augustus 2017 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
9 juli 2020
Rolnummer
C-391/19
ECLI
ECLI:EU:C:2020:547
Auteur(s)
Emma van Doornik
Loyens & Loeff
NLF-nummer
NLF 2020/1642
Aflevering
23 juli 2020
Judoreg
NFB3598

X