Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft de vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst). Deze wijziging beoogt onder andere een elektronische TIR (hierna: eTIR) mogelijk te maken, zodat in de toekomst niet meer behoeft te worden gewerkt met het papieren carnet TIR. Doel van deze wijziging is alle communicatie op gebied van TIR elektronisch te laten verlopen via de ITDB webapplicatie. Dit sluit voorts goed aan bij het elektronisch en zo veel mogelijk papierloos werken van de Douane. De wijzigingen betreffen anderzijds het invoeren en mogelijk maken – op vrijwillige basis – van ruimere faciliteiten bij aanvang van vervoer onder de TIR-regeling voor het bedrijfsleven. Deze faciliteiten komen erop neer dat taken die op grond van de TIR-Overeenkomst bij de Douane liggen, zoals het invullen en afstempelen van het TIR-carnet alsmede het verzegelen van het vervoermiddel, bij een gemachtigd persoon – de toegelaten afzender geheten – komen te liggen. Deze gemachtigde vervult in dit geval dus een deel van de taken van de Douane.

De TIR-Overeenkomst is op 14 november 1975 te Genève tot stand gekomen. Het is een multilateraal verdrag dat tot stand is gebracht onder toezicht van de Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties en thans van kracht is voor 77 verdragsluitende partijen, waaronder Nederland en de Europese Unie.

De TIR-Overeenkomst maakt het mogelijk om goederen over de grenzen van aangesloten landen te vervoeren, zonder ze te hoeven lossen aan de grens en zonder dat de vervoerder telkens opnieuw zekerheid hoeft te stellen. De goederen worden bij vertrek geladen in een degelijk afgesloten ruimte, die aan strenge eisen dient te voldoen. Vervolgens vinden er bij grensoverschrijdingen tussen aangesloten landen in principe geen controles op de goederen meer plaats. De grensformaliteiten zijn beperkt tot het geldig maken van nieuwe bladen van het carnet TIR. Het zwaartepunt van de controle ligt dus bij de aanvang en het einde van het vervoer. Tevens worden de goederen bij grensoverschrijdingen niet onderworpen aan betaling van rechten of heffingen in verband met in- of uitvoer.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
6 mei 2022
Rolnummer
2022-0000124016
NLF-nummer
NLF 2022/0944
Aflevering
12 mei 2022

X