Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Drinkwaterbedrijf Vitens (belanghebbende) is eigenaar van het waterleidingnet in de gemeente Wijk bij Duurstede. In een geschil over een aan Vitens opgelegde aanslag precariobelasting 2015 van € 335.366 heeft Hof Amsterdam (30 juni 2020, 19/00220, ECLI:NL:GHAMS:2020:1765, NLF 2020/2420) geoordeeld dat een convenant uit 1988 niet aan het opleggen van de aanslag precariobelasting in de weg staat. Zij heeft opgemerkt dat voor het overige uitsluitend de civiele rechter bevoegd is om te oordelen over de vraag of Vitens anderszins aanspraken kan ontlenen aan het convenant.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een daaropvolgende civiele procedure in een uitspraak van 3 augustus 2021 (200.205.297, ECLI:NL:GHARL:2021:7379) voor recht verklaard dat de opzegging van het convenant door de gemeente op 23 april 2014 niet rechtsgeldig is en dat deze opzegging derhalve zonder rechtsgevolg is gebleven. Zij heeft voorts voor recht verklaard dat de gemeente met het heffen van precariobelasting toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit het convenant, alsmede dat de gemeente is gehouden de schade te vergoeden die Vitens als gevolg daarvan lijdt en heeft geleden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft daarop cassatieberoep ingesteld.

De gemeente klaagt dat het Hof de bevoegdheidsverdeling tussen de belastingrechter en de civiele rechter heeft miskend en dat het oordeel van het Hof tegenstrijdig is met het eerder door de belastingrechter gegeven oordeel dat het convenant niet in de weg staat aan de door de gemeente aan Vitens opgelegde aanslag precariobelasting.

Volgens A-G Wesseling-van Gent falen de aangevoerde middelen. Zij concludeert tot ongegrondverklaring van het cassatieberoep.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2015
Instantie
A-G
Datum instantie
23 september 2022
Rolnummer
21/04575
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:866
Auteur(s)
Joost Vetter
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/2088
Aflevering
27 oktober 2022
Judoreg
NFB5295

Naar de bovenkant van de pagina