Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2022 de 3 pagina’s tellende nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel ontvangen. Deze is als volgt ingedeeld:

I. ALGEMEEN

II. Inleiding

III. Verdiepende vragen fracties GroenLinks en PvdA

Het wetsvoorstel

Dit voorstel voorziet in de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie met ingang van 1 januari 2023.

Deze minimum CO2-prijs maakt onderdeel uit van de bestaande CO2-heffing industrie en vormt een aanvulling op de voorgestelde herijking en aanscherping van deze heffing. Deze aanvulling zorgt ervoor dat er een minimumprijs gaat gelden over de vrijgestelde voet van de CO2-heffing industrie. Hiermee wordt bereikt dat over de volledige broeikasgasemissies een minimumprijs geldt voor de industrie en kan de overheid voor de gehele uitstoot de hoogte van de prikkel tot verduurzaming bepalen.

Om dit effect te bewerkstelligen wordt een tweede tarief geïntroduceerd in de CO2-heffing industrie. Dit zorgt ervoor dat er ook een minimumprijs gaat gelden voor emissies waarvoor een bedrijf dispensatierechten voor de CO2-heffing industrie heeft. Deze minimumprijs zorgt voor een bodem in de prijs die industriële bedrijven voor hun emissies betalen. Daarnaast blijft een relatief hoge minimumprijs gelden voor de emissies waarvoor een bedrijf geen dispensatierechten heeft. Hiermee blijft een relatief sterke prikkel tot reductie gelden voor de emissies die boven de emissiereductiedoelstelling voor de industrie uitkomen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023 c.a.

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 november 2022 aangenomen. De Eerste Kamer stemt op 20 december 2022 over dit wetsvoorstel.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
36 206
NLF-nummer
NLF 2022/2435
Aflevering
8 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina