Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(63)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(5)
  • Recent(10)

ACC Silicones Ltd. is een volle dochtervennootschap van The Amber Chemical Co. Ltd. Beide vennootschappen zijn in het VK gevestigd. In 2006 tot en met 2008 had Silicones een deelneming van 5,26% in het nominale kapitaal van Ambratec GmbH (Duitsland). Ambratec keerde dividenden uit aan Silicones, waarop 20% belasting op inkomsten uit kapitaal plus 5,5% solidariteitsbelasting werd afgetrokken.

Silicones heeft verzocht om teruggaaf van de bedragen die waren betaald aan bronbelasting. Een deel van de verzoeken is afgewezen omdat niet is voldaan aan alle vereiste voorwaarden. In casu moet Silicones het bewijs leveren dat is voldaan aan de voorwaarde van par. 32, lid 5, tweede volzin, punt 5, KStG door overlegging van een verklaring van de belastingdienst van haar land van vestiging waaruit blijkt dat de Duitse belasting op inkomsten uit kapitaal niet kan worden verrekend, afgetrokken of overgedragen en dat een verrekening, kostenaftrek of overdracht ook daadwerkelijk niet heeft plaatsgevonden.

De verwijzende rechter, het Finanzgericht Köln, twijfelt of de voorwaarden uit de betreffende Duitse wet verenigbaar zijn met het EU-recht en heeft hierover prejudiciële vragen gesteld. Volgens het HvJ is dat niet het geval. De Duitse wet is op dit punt in strijd met artikel 63 VWEU.

Conform conclusie A-G Collins, ECLI:EU:C:2022:48.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2006 - 2008
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 juni 2022
Rolnummer
C-572/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:469
bwbv0001506&artikel=63

X