Direct naar content gaan

Samenvatting

De activiteiten van X (bv; belanghebbende) bestaan uit de exploitatie van onroerende zaken, waaronder kamerverhuur.

In geschil is of X aanspraak kan maken op verrekening van € 418.420 aan verliezen (in plaats van € 356.397) bij het vaststellen van het belastbaar bedrag vpb 2015. Daarnaast is in geschil of X aanspraak kan maken op hogere voorzieningen voor pensioen en naheffingsaanslagen omzetbelasting dan de Inspecteur heeft toegestaan, en ten slotte of de vrijval HIR terecht en tot het juiste bedrag is opgenomen bij het vaststellen van de aanslag vpb 2015.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de foutieve vermelding in het controlerapport van een nog te verrekenen verlies 2013 geen verliesbeschikking is en voor X een kenbare fout was, zodat daaraan geen vertrouwen ontleend kon worden.

X heeft geen feiten en omstandigheden gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, die hogere voorzieningen zouden rechtvaardigen.

De in 2015 nog aanwezige HIR bedroeg € 1.170.175. Ter zitting heeft X bevestigd dat de herinvestering uiterlijk in 2015 dient plaats te vinden teneinde vrijval te voorkomen, tenzij sprake is van de uitzondering van artikel 3.54, lid 5, onderdeel b, Wet IB 2001.

Van een herinvestering in 2015 is volgens de Rechtbank geen sprake. Het betoog van X dat het verstrekken van de vorderingen als zodanig moet worden aangemerkt als een kwalificerende herinvestering stuit erop af dat de onderhavige vorderingen niet als bedrijfsmiddelen kunnen worden aangemerkt. Nu in de leningovereenkomsten geen enkel aanknopingspunt met de verwerving van enig vastgoed is te vinden, kunnen deze ook niet worden aangemerkt als een begin van herinvestering in vastgoed. Voor een verlenging van de driejaarstermijn op grond van bijzondere omstandigheden bestaat geen aanleiding.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
18 mei 2022
Rolnummer
20/5076
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:11893
NLF-nummer
NLF 2023/0176
Aflevering
19 januari 2023
bwbr0011353&artikel=3.54,bwbr0011353&artikel=3.54

Naar de bovenkant van de pagina