Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Op dit moment werkt het kabinet in samenwerking met de relevante instanties, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), aan gezondheidsmaatregelen rondom het coronavirus. De Kamer heeft tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020 verzocht om een brief waarin gekeken wordt naar de maatregelen die het kabinet neemt ten aanzien van de economische impact van het coronavirus. Deze brief gaat in op de maatregelen die nu actief zijn en maatregelen die op korte termijn worden genomen.

Deze brief gaat eerst in op nationale en vervolgens op Europese maatregelen.

1. Nationale maatregelen

 • 1.1 Werktijdverkorting en mogelijke opschaling
 • 1.2 Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • 1.3 Begrotingsbeleid en automatische stabilisatie
 • 1.4 Fiscaliteit
 • Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen. Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.
 • 1.5 Monitoren van financiële markten

2. Maatregelen op internationaal en Europees niveau

Ook op internationaal vlak wordt in verschillende gremia overlegd over de te nemen maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te mitigeren. Gezien het mondiale karakter van de uitbraak is het kabinet van mening dat dergelijke gremia van groot belang zijn voor het uitwisselen van informatie tussen landen en instellingen, alsmede de coördinatie van beleid.

Het kabinet zal de economische situatie rondom het coronavirus nauwlettend blijven volgen, in nauwe samenwerking met de relevante nationale en internationale instituties, en indien nodig tijdig alle noodzakelijke en passende vervolgmaatregelen treffen. Het kabinet zal waar ontwikkelingen zich voordoen tijdig, duidelijk en transparant communiceren.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
12 maart 2020
Rolnummer
CE-AEP/20072624
NLF-nummer
NLF 2020/0709
Aflevering
19 maart 2020

Naar de bovenkant van de pagina