Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(30)
  • Commentaar NLFiscaal(16)
  • Literatuur(27)
  • Recent(2)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet aangekondigd de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting te beperken langs de lijnen van het (concept-)initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA).

Met dit op 15 september 2020 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel (voluit: Wijziging van de Wet VpB 1969 in verband met het voorkomen van langdurig uitstel van verliesneming ingevolge de liquidatie- en stakingsverliesregeling en het inperken van de reikwijdte van deze regelingen (citeertitel: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling), stelt het kabinet beperkingen aan de reikwijdte van deze regelingen voor. Op hoofdlijnen wordt het door de voorgestelde beperkende voorwaarden niet langer mogelijk voor een belastingplichtige om het tijdstip waarop een liquidatie- of stakingsverlies kan worden genomen naar willekeur te plannen. Dat geldt voor alle belastingplichtigen, ongeacht de omvang van het liquidatie- of stakingsverlies.

Daarnaast worden liquidatie- en stakingsverliezen voor zover de omvang daarvan groter is dan € 5 miljoen (franchise) en die opkomen buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of een staat waarmee de EU een specifieke associatieovereenkomst heeft gesloten niet langer in aanmerking genomen. De Adviescommissie belastingheffing van multinationals heeft zich in het rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting’ ook uitgelaten over de liquidatie- en stakingsverliesregeling. Het kabinet is van mening dat de richting waarvoor wordt gekozen met dit wetsvoorstel past binnen een van de belangrijke doelstellingen die ten grondslag lagen aan de aanbevelingen van de Adviescommissie: het creëren van een ondergrens in de vennootschapsbelasting voor bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland.

De Raad van State heeft een positief advies gegeven over dit wetsvoorstel en de Belastingdienst acht dit wetsvoorstel uitvoerbaar.

Inwerkingtreding

De voorgestelde beperkingen van de liquidatie- en stakingsverliesregeling treden in werking per 1 januari 2021, waarbij de bepalingen voor het eerst van toepassing zijn op boekjaren die starten op of na 1 januari 2021.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 september 2020
Rolnummer
35 568
Auteur(s)
Marie Oudemans
vanOlde
NLF-nummer
NLF 2020/2064
Aflevering
1 oktober 2020
Judoreg
NFB3705
bwbr0002672&artikel=13d,bwbr0002672&artikel=15i&lid=4

X