Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op dinsdag 31 maart 2020 is de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, hierna ook: de beleidsregel) in werking getreden, met terugwerkende kracht tot en met 27 maart 2020. Het doel van de TOGS is om ondernemingen die een dominant effect zien op hun bedrijfsvoering door het wegblijven van de consument als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, te ondersteunen in hun vaste kosten. Gedupeerde ondernemingen uit de sectoren opgenomen in de bijlage bij de beleidsregel kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen, als zij verwachten gedurende de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000 te lijden en ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwachten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

De enige manier om zo veel mogelijk ondernemers in deze crisis snel van een tegemoetkoming te voorzien, is deze geautomatiseerd, langs eenvoudige beslisregels en op basis van objectieve maatstaven toe te kennen. In de beleidsregel is daarom onder meer gebruikgemaakt van SBI-codes op een vastgestelde peildatum (15 maart 2020). Gelet op de criteria die zijn gehanteerd bij het bepalen van de SBI-codes die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming en op basis van voortschrijdend inzicht is in de Kamerbrief van 12 juni 2020 over de stand van zaken met betrekking tot de TOGS (DGBI-O/20164871) een aantal rechtzettingen aangekondigd voor wat betreft sectoren die niet volledig gedekt bleken door de al in de beleidsregel opgenomen SBI-codes. Met onderhavige wijziging van de beleidsregel (Stcrt. 2020, 33950 van 24 juni 2020) worden de SBI-codes van de betreffende sectoren toegevoegd aan de bijlage bij de beleidsregel, waardoor ondernemingen uit deze sectoren alsnog in aanmerking komen voor een tegemoetkoming indien zij tevens voldoen aan de overige bij de beleidsregel gestelde algemene voorwaarden en sectorspecifieke voorwaarden.

Per sector wordt nader toegelicht waarom het gerechtvaardigd is deze toe te voegen aan de beleidsregel en – waar van toepassing – wat de sectorspecifieke voorwaarden zijn om in aanmerking te komen.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij is geplaatst en werkt terug tot en met 12 juni 2020. Hier is voor gekozen om te borgen dat ondernemingen uit de toegevoegde sectoren zo spoedig mogelijk een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
12 juni 2020 e.v.
Instantie
EZ
Datum instantie
21 juni 2020
Rolnummer
WJZ/20168305
NLF-nummer
NLF 2020/1529
Aflevering
2 juli 2020
bwbr0005537&artikel=4:81,bwbr0005537&artikel=4:81

Naar de bovenkant van de pagina