Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2022’ (35 928) naar de Tweede Kamer gezonden.


Met deze nota van wijziging worden een aantal omissies hersteld. Met de in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) wordt de verplichting voor kindercentra en gastouderbureaus vastgelegd om eigener beweging gegevens voor elk ingeschreven kind aan de Belastingdienst/Toeslagen te verstrekken. Per abuis zijn bij deze wijziging van de Awir drie bepalingen die zien op informatieverstrekking van bepaalde organisaties en personen niet van toepassing verklaard op kindercentra en gastouderbureaus.


Dat wordt met deze nota van wijziging hersteld. Het gaat om de volgende drie zaken:


1. de verplichting voor ouders hun BSN aan de kinderopvangorganisatie te verstrekken;


2. de mogelijkheid voor een kinderopvangorganisatie om de kosten van een onterechte verstrekking vergoed te krijgen van de Belastingdienst/Toeslagen;


3. de bevoegdheid voor de Belastingdienst/Toeslagen om een hogere boete op te kunnen leggen indien sprake is van een vergrijp bij het niet-nakomen van de informatieverplichting.


Door deze verwijzingen te herstellen, blijft de behandeling van de gegevensverstrekking door kinderopvangorganisaties gelijk aan de huidige behandeling. Er is dus geen sprake van nieuw beleid.

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 november 2021
Rolnummer
35 928
NLF-nummer
NLF 2021/2157
Aflevering
11 november 2021

X