Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(4)
  • Commentaar NLFiscaal(8)
  • Literatuur(39)
  • Recent(2)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)

Op Prinsjesdag 2020 heeft de staatssecretaris een onderzoek aangekondigd naar de wenselijkheid en vormgeving van een budgettair neutrale invoering van een vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting (Kamerstukken II 2020/21, 35 572, 5). De bevindingen van dit onderzoek heeft de staatssecretaris op 13 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De staatssecretaris geeft aan dat in zijn algemeenheid geldt dat een meer gelijke fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen wenselijk is. Op deze wijze wordt namelijk de debt bias beperkt en de financiële weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven versterkt.

Volgens de staatssecretaris verdient het de voorkeur om een meer gelijke behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in internationaal of multilateraal verband te bewerkstelligen. In dat kader heeft de Europese Commissie in haar mededeling van 18 mei 2021 – met haar visie op de Business Taxation for the 21st Century – een voorstel gepubliceerd voor een multilaterale invoering van een vermogensaftrek dan wel het multilateraal verder beperken van de aftrekbaarheid van rente. Het kabinet is positief gestemd dat de Europese Commissie aandacht heeft voor de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen.

Een Europese gecoördineerde aanpak binnen de EU draagt bij aan het voorkomen van mismatches, het tegengaan van belastingontwijking en leidt tot minder excessieve schuldfinanciering.

Een unilaterale invoering van een vermogensaftrek, volledig dan wel incrementeel, in de vennootschapsbelasting acht het kabinet niet wenselijk. In het kader van een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat is het van belang om oog te houden voor de voorspelbaarheid van fiscaal beleid om onzekerheid hieromtrent bij investeerders zo veel mogelijk te vermijden. Nederland zal bij het unilateraal aanscherpen van de earningsstrippingmaatregel op dit onderdeel bovendien verder uit de pas gaan lopen ten opzichte van andere EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 september 2021
Rolnummer
2021-0000165979
Auteur(s)
Jeroen van Strien
PKF Wallast / Vrije Universiteit / Radboud Universiteit
NLF-nummer
NLF 2021/1873
Aflevering
7 oktober 2021
Judoreg
NFB4566
bwbr0002672&artikel=15b,bwbr0002672&artikel=15b&lid=1,bwbr0002672&artikel=15b

X