Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(35)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(5)

Volgens het vennootschapsbelastingstelsel in het Verenigd Koninkrijk (VK) worden ondernemingen belast over hun winsten die voortvloeien uit activiteiten en activa in het VK. Overeenkomstig het territorialiteitsbeginsel worden in het VK uitgekeerde winsten van buitenlandse ondernemingen niet belast. Evenzo zijn de winsten die kunnen worden toegerekend aan buitenlandse vaste inrichtingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting in het VK. ITV plc is een fiscaal in het VK gevestigde holdingvennootschap aan het hoofd van de ITV-groep. Deze groep omvat onder meer zogenoemde controlled foreign companies (CFC’s, onder zeggenschap staande buitenlandse vennootschappen) zoals ITV Enterprises bv en ITV Finance Europe bv, twee vennootschappen naar Nederlands recht, die verschillende leningen hadden verstrekt aan andere ondernemingen van de ITV-groep. Over meerdere boekjaren en ten minste tot en met het boekjaar 2016, is voor de aan ITV toegerekende rentewinsten uit enkele van deze door CFC’s verstrekte leningen een vrijstelling verleend op grond van de Taxation International and Other Provisions Act 2010 (TIOPA).

De CFC-regels bepalen in het algemeen of kan worden aangenomen dat winsten van een CFC die kunstmatig buiten het VK zijn verlegd in het VK moeten worden belast door die winsten aan een bijzondere heffing te onderwerpen. De Europese Commissie (de Commissie) is van mening dat de vrijstellingsregeling inzake groepsfinanciering zoals opgenomen in de TIOPA, staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Het VK en ITC plc bestrijden het standpunt van de Commissie bij het Gerecht van de EU met 7 middelen.

Het Gerecht van de EU heeft alle middelen echter afgewezen en de Commissie in het gelijk gesteld.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2016 en eerder
Instantie
Gerecht van de EU
Datum instantie
8 juni 2022
Rolnummer
T‑363/19; T‑456/19
ECLI
ECLI:EU:T:2022:349
Auteur(s)
Mart van Hulten
Lubbers, Boer & Douma/Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2022/1243
Aflevering
30 juni 2022
Judoreg
NFB5097
bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=107

X