Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal(7)
 • Literatuur(3)
 • Recent(2)

Om vast te kunnen stellen of een kunstenares haar woonplaats in Spanje heeft, heeft de Spaanse belastingdienst op basis van het belastingverdrag met Luxemburg aan de Luxemburgse belastingdienst een inlichtingenverzoek gedaan. Naar aanleiding van dit verzoek heeft deze belastingdienst aan een Luxemburgse bank en vennootschap B een bevel uitgevaardigd om inlichtingen en documenten te verstrekken. Volgens het recht van Luxemburg staat hiertegen geen rechtsgang open en de vraag is of dit onder andere in strijd is met het Handvest van de EU. De Cour administrative (hoogste bestuursrechter, Luxemburg) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ verklaart het volgende voor recht.

 1. Artikel 47 Handvest, gelezen in samenhang met artikel 7 en 8 en artikel 52, lid 1, ervan, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een wettelijke regeling waarbij tegen een inlichtingenverzoek geen beroep kan worden ingesteld door de (rechts)personen die inlichtingen moeten verstrekken.
 2. Voornoemd artikel verzet zich evenwel niet tegen een wettelijke regeling die uitsluit dat beroep kan worden ingesteld door de belastingplichtige tegen wie in die andere lidstaat het onderzoek loopt
 3. In het ‘inlichtingenbevel’ moet duidelijk worden aangegeven om wie het gaat, waarom het wordt gedaan en welke informatie wordt opgevraagd. Zogenoemde ‘fishing expeditions’, opvragen van grote hoeveelheden informatie over willekeurige belastingplichtigen in de hoop daarmee een grote vis binnen te halen, zijn niet toegestaan.

Conform Conclusie A-G Kokott (NLF 2020/1829, met noot van De Mik).

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
6 oktober 2020
Rolnummer
C-245/19; C-246/19
ECLI
ECLI:EU:C:2020:795
Auteur(s)
Olaf van den Dool
PwC
NLF-nummer
NLF 2020/2725
Aflevering
17 december 2020
Judoreg
NFB3891
bwbr0003954&artikel=8,bwbr0003954&artikel=8&lid=6

X