Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Op 22 maart 2021 heeft de Raad van de Europese Unie Richtlijn 2021/514 (ook wel DAC7 genoemd) aangenomen, waarmee het instrumentarium voor samenwerking tussen belastingdiensten op het gebied van de digitale economie wordt uitgebreid. Met dit conceptwetsvoorstel – dat ter internetconsultatie is voorgelegd – wordt beoogd DAC7 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.


De NOB heeft op 7 november 2021 op deze internetconsultatie gereageerd. De belangrijkste observaties, vragen en aanbevelingen van de NOB kunnen als volgt worden samengevat: • De NOB vraagt aandacht voor de rechtspositie en rechtsbescherming van belastingplichtigen en informatiehouders. De NOB wijst hierbij ook op het belang van goede informatievoorziening, in het bijzonder ten aanzien van natuurlijke personen.

 • De NOB wijst op het belang van het creëren van rechtszekerheid en een gelijk speelveld, zowel binnen als buiten de EU. Volgens de NOB is het daarom van belang dat zowel de interpretatie als de handhaving van de richtlijn op Europees niveau wordt afgestemd.

 • De door platformexploitanten verzamelde en uitgewisselde informatie kan tevens worden gebruikt voor de btw. Per 1 juli 2021 hebben platforms reeds verplichtingen om bepaalde informatie te verzamelen over platformverkopers en op verzoek te verstrekken aan EU-lidstaten op basis van de per die datum in werking getreden btw-wetgeving (in Nederland opgenomen in artikel 34, lid 5 t/m 7, Wet OB 1968). De NOB vraagt zich af of in de memorie van toelichting kan worden ingegaan op deze samenloop van verplichtingen en in het bijzonder of aan kan worden geven op welke manier de in het ter consultatie voorgelegde voorstel genoemde verplichtingen nog bij kunnen dragen aan de heffing en inning van btw naast de reeds bestaande btw-verplichtingen.

 • De NOB vindt dat het wetsvoorstel en de toelichting daarop voldoende duidelijkheid moeten scheppen over de reikwijdte ervan.


De sluitingsdatum van de consultatie was 8 november 2021.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
8 november 2021
NLF-nummer
NLF 2021/2202
Aflevering
18 november 2021

X