Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(42)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(2)

Tweede cassatieberoep na verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch, 18/00139, ECLI:NL:GHSHE:2018:5297, n.a.v. verwijzingsarrest HR 16 maart 2018, 17/02691, ECLI:NL:HR:2018:356.

In de onderhavige zaak is in geschil of de houder van via de website PokerStars.eu gespeelde pokerspelen in de EU (Malta) of daarbuiten (het eiland Man) is gevestigd en hoe de bewijslast dienaangaande moet worden verdeeld. Als de houder in Malta is gevestigd, is heffing van kansspelbelasting op grond van de huidige wetgeving van X (belanghebbende) in strijd met de EU-vrijheid van dienstenverkeer.

Volgens verwijzingshof Den Bosch rust op X de bewijslast om aannemelijk te maken dat de houder van het kansspel op Malta is gevestigd. Het heeft geoordeeld dat gelet op de aard van onlinepokerspelen, voor de vraag wie de houder en derhalve organisator van het onlinepokerspel is, dient te worden aangesloten bij de initiatiefnemer. Aannemelijk is dat de vennootschap op Malta, Rational Gaming, op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid de feitelijke organisatie van het spel voor de Nederlandse spelers op zich heeft genomen en in dit geval als houder is aan te merken. Heffing van kansspelbelasting over de behaalde resultaten via PokerStars.eu is volgens het Hof dan in strijd met artikel 57 VWEU en dient achterwege te blijven.

De staatssecretaris heeft tegen dit oordeel cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond. Het enkele feit dat iemand het initiatief neemt voor de organisatie van een kansspel is niet voldoende om te kunnen aannemen dat hij is aan te merken als de organisator van dat spel. Uit de overwegingen van het Hof moet echter worden afgeleid dat het Hof niet alleen erop heeft gelet wie het initiatief tot het houden van de spelen heeft genomen, maar ter beantwoording van de vraag wie de houder is van de spelen alle omstandigheden van het geval heeft afgewogen en daarbij terecht de maatstaf van het verwijzingsarrest heeft toegepast (zeggenschap over de organisatie van de spelen). Het Hof heeft onderzocht wie de organisatie van de spelen op zich heeft genomen, en heeft kennelijk het oog gehad op de zeggenschap daarover door met name waarde te hechten aan de omstandigheid dat op Malta sprake is van een zelfstandige organisatie, die niet slechts voorbereidende of ondersteunende werkzaamheden verricht. Het Hof heeft daarbij geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de begrippen organisatie en zeggenschap. Voor het overige kan zijn oordeel over de vraag wie in dit geval de houder van de spelen is wegens de verwevenheid van dat oordeel met waarderingen van feitelijke aard in de cassatieprocedure niet op juistheid worden onderzocht. Dit oordeel is naar behoren gemotiveerd.

Anders Conclusie A-G Ettema (NLF 2020/0476), met gemeenschappelijke bijlage (NLF 2020/0424, met noot van Jongmans).

Rubriek(en)
Kansspelbelasting
Belastingtijdvak
oktober 2013
Instantie
HR
Datum instantie
11 september 2020
Rolnummer
19/00769
ECLI
ECLI:NL:HR:2020:1343
Auteur(s)
Bas Jongmans
Gaming Legal Group
NLF-nummer
NLF 2020/2072
Aflevering
1 oktober 2020
Judoreg
NFB3711
bwbr0002359&artikel=2,bwbr0002359&artikel=2,bwbv0001506&artikel=56,bwbv0001506&artikel=56

X