Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft de Belgische nationaliteit en verblijft sinds 1979 onafgebroken in Nederland. X is volgens de Protocollaire Basisadministratie vanaf 30 juni 2000 in dienstbetrekking werkzaam bij het Europees Octrooi Bureau (het EOB) in Rijswijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan haar de status BO/DV toegekend. BO staat voor een medewerker die wordt gelijkgesteld met een lid van het administratieve en technische personeel van een internationale organisatie. Met de toevoeging DV wordt aangegeven dat zij duurzaam verblijf houdt in Nederland.

Aan X is voor het jaar 2016 een aanslag in de inkomstenbelasting opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van nihil en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 18.030.

X betoogt in deze procedure dat haar inkomen uit sparen en beleggen, voor zover dat voortvloeit uit haar EOB-salaris, door Nederland niet in de heffing mag worden betrokken.

Rechtbank Den Haag en in hoger beroep Hof Den Haag geven X geen gelijk.

Artikel 10 Zetelovereenkomst is niet in strijd met artikel 22 of 25 Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Europese Octrooiorganisatie. De Inspecteur heeft zich met recht op het standpunt gesteld dat zijn handelwijze berust op toepassing van de regelgeving zoals neergelegd in het protocol en de Zetelovereenkomst. Er is in dit geval geen grond voor toepassing van het gelijkheidsbeginsel.

De toepassing van artikel 10, lid 6, Zetelovereenkomst beperkt in het onderhavige geval voorts niet het vrije verkeer van werknemers van artikel 45 VWEU. De situatie van X is niet gelijk aan de situatie in het arrest HR 13 maart 2020, 19/02014, ECLI:NL:HR:2020:400, NLF 2020/0712, met noot van Dusarduijn en 19/02019, ECLI:NL:HR:2020:407, NLF 2020/0713, met noot van Dusarduijn.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
9 juni 2022
Rolnummer
21/00730
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1094
NLF-nummer
NLF 2022/1504
Aflevering
4 augustus 2022
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2

Naar de bovenkant van de pagina