Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de nieuwe fiscale gedragscode (Tax Governance Code) die is opgesteld door VNO-NCW en die door ongeveer 40 grote Nederlandse bedrijven wordt onderschreven.

De staatssecretaris geeft in zijn antwoorden aan dat hij te spreken is over de Tax Governance Code. Met deze code laat het bedrijfsleven zien zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid rondom de belastingen serieus te nemen. In het bijzonder waardeert hij het dat het bedrijfsleven erkent dat belastingen een maatschappelijk nut dienen, en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland. De code heeft op zichzelf waarde, en geeft vooral ook perspectief. Hij geeft verder vorm aan hoe bedrijven hun maatschappelijke rol komende periode willen invullen. De staatssecretaris hoopt dan ook dat de komende periode nog meer bedrijven zich bij dit initiatief gaan aansluiten.

Met de Tax Governance Code committeren aangesloten bedrijven zich aan een aantal zaken. Bedrijven zeggen toe zich niet alleen te gaan gedragen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest daarvan. Zij worden transparant over hun belastingstrategie, en ook over hun lobbyactiviteiten. De staatssecretaris verwacht dat er zowel nationaal als internationaal toenemende druk gaat ontstaan voor bedrijven om ook aan te sluiten bij de Tax Governance Code of om soortgelijke initiatieven te ontplooien. Hij wil deze code dan ook eerst zijn goede werk laten doen, en wil op een later moment evalueren of meer nodig is.

Daarnaast laat de staatssecretaris een ambtelijke verkenning uitvoeren naar de kwaliteit en het gedrag van belastingadviseurs. Deze gaat ook in op de vraag over de inzet en effectiviteit van het bestaande fiscale boete-instrumentarium voor belastingadviseurs. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt een analyse gemaakt van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

De staatssecretaris vindt dat het thema van een maatschappelijk verantwoorde belastingpraktijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Bedrijfsleven, NGO’s, advieskantoren, wetenschap en overheid hebben allemaal een rol, en zijn ook alle belangrijk om dit thema verder te brengen. Hij wil dan ook het maatschappelijke debat over dit onderwerp de komende jaren blijven voeren. Hij is voorts van plan om in het najaar van 2022 een rondetafelgesprek te organiseren waar de zojuist genoemde partijen bij aanwezig zijn.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
8 juni 2022
Rolnummer
2022-0000156155
NLF-nummer
NLF 2022/1156
Aflevering
16 juni 2022

X