Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(29)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(7)

X (bv, belanghebbende) is actief in de uitzendbranche. Zij contracteert uitzendkrachten op basis van een uitzendcontract met uitzendbeding.

Eén van haar contractanten, A, heeft op 19 april 2011 een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aangevraagd, die per 21 april 2011 is geweigerd omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was. A is per 15 juli 2013 in dienst getreden bij X (dienstbetrekking 1) en per 1 oktober 2015 ziek uit dienst gegaan (ziekteperiode 1). Per 6 juni 2016 is hij opnieuw bij X in dienst getreden (dienstbetrekking 2) en per 1 oktober 2016 is hij opnieuw ziek uit dienst gegaan (ziekteperiode 2). A heeft in beide ziekteperioden ziekengeld van het UWV ontvangen op basis van de Ziektewet (ZW).

In geschil is of terecht de ZW-lasten 2016 ter zake van A aan X zijn toegerekend voor de bepaling van haar premiepercentage Whk 2018. De kernvraag is of het voor de toepassing van de regels van de no risk-polis iets uitmaakt dat de dienstbetrekking van A met X al eens eerder wegens ziekte was beëindigd. Anders gezegd: geldt de no risk-polis niet meer, omdat de (tweede) dienstbetrekking nu eenmaal is begonnen op 6 juni 2016, dus meer dan vijf jaar na 21 april 2011?

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt evenals Rechtbank Noord-Nederland dat aan alle voorwaarden van de no-riskbepaling is voldaan. De uitleg van de Inspecteur van de vijfjaarstermijn is onjuist. De ZW-lasten ter zake van A zijn ten onrechte aan X toegerekend.

Tegen dit oordeel heeft de staatssecretaris cassatieberoep ingesteld en volgens A-G Wattel is dit gegrond. De Hoge Raad kan de zaak zelf afdoen door de uitspraken van de Rechtbank en het Hof te vernietigen.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2016
Instantie
A-G
Datum instantie
15 december 2021
Rolnummer
21/01992
ECLI
ECLI:NL:PHR:2021:1183
bwbr0017745&artikel=95,bwbr0017745&artikel=96,bwbr0017745&artikel=97

X