Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Hansol Paper Co. Ltd. (Hansol) is een in Zuid-Korea gevestigde onderneming die actief is in de productie en uitvoer van thermisch papier die bij invoer in de EU onderworpen zijn aan antidumpingrechten. Het Gerecht van de EU heeft de Verordening 2016/1036 waarop deze rechten zijn gebaseerd nietig verklaard. Met haar hogere voorziening verzoekt de Europese Commissie (de Commissie) om vernietiging van het arrest van het Gerecht.

Volgens A-G Pikamae stelt deze hogere voorziening het HvJ in de gelegenheid om zich nader uit te spreken over de uitlegging van bepalingen van deze verordening en met name van de bepalingen op grond waarvan de Commissie bevoegd is om vast te stellen of sprake is van dumping die schade kan toebrengen aan de bedrijfstak van de Europese Unie. De door het HvJ te beantwoorden rechtsvragen hebben specifiek betrekking op de verschillende stadia van het onderzoek dat de Commissie moet uitvoeren bij de toepassing van dit handelsbeschermingsinstrument alsmede op de onderzoeksbevoegdheden waarover zij beschikt jegens economische subjecten die worden verdacht van oneerlijke handelspraktijken die in voorkomend geval antidumpingmaatregelen rechtvaardigen. De A-G geeft het HvJ al met al in overweging om de hogere voorziening af te wijzen.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2015
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
13 januari 2022
Rolnummer
C‑260/20 P
ECLI
ECLI:EU:C:2022:13

X