Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In deze procedure is in hoger beroep geschil of de Inspecteur terecht het verzoek om toekenning van (twee keer) een dwangsom heeft afgewezen.

Niet langer is in geschil dat het verzoek van X (belanghebbende) om ambtshalve vermindering van de aanslag IB/PVV 2014 op 23 maart 2018 is ontvangen door de Inspecteur.

Op een verzoek om ambtshalve vermindering van een aanslag IB/PVV op de voet van artikel 9.6 Wet IB 2001 dient een Inspecteur in beginsel binnen acht weken na ontvangst van het verzoek te beslissen (vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juli 2020, 20/00409 en 20/00504, ECLI:NL:GHARL:2020:5689, NLF 2020/1766). Dit betekent dat de beslistermijn voor de Inspecteur met betrekking tot het verzoek op 18 mei 2018 verstreek.

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat X de ingebrekestelling van 7 december 2018 onredelijk laat heeft ingediend.

Met X is Hof Arnhem-Leeuwarden van oordeel dat het verstrijken van een termijn van ongeveer een half jaar in een zaak als de onderhavige niet als onredelijk laat kan worden bestempeld, mede in aanmerking nemende dat in de Wet IB 2001 geen termijn is opgenomen waarbinnen de Inspecteur op een verzoek om ambtshalve vermindering als bedoeld in artikel 9.6 Wet IB 2001 dient te beslissen. Nu de Inspecteur geen andere gronden voor het weigeren van de dwangsom heeft gesteld en hij pas op 10 oktober 2019 op het verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag IB/PVV 2014 heeft beslist, bepaalt het Hof dat de Inspecteur de maximale, in artikel 4.17, lid 2, Awb opgenomen dwangsom van € 1.442 verbeurt.

Voor zover X met een ‘tweede ingebrekestelling’ (van 17 mei 2019) aanspraak maakt op een ‘tweede’ dwangsom, kan die aanspraak niet worden gehonoreerd. De wet biedt niet de mogelijkheid een ingebrekestelling waarop door het bestuursorgaan niet (tijdig) is gereageerd, te vervolgen met een nieuwe ingebrekestelling, aldus het Hof.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
17 mei 2022
Rolnummer
21/00254
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:4047
NLF-nummer
NLF 2022/1122
Aflevering
9 juni 2022

X