Direct naar content gaan

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 november 2022 aangenomen.

Dit voorstel voorziet in het in lijn brengen van het box 3-stelsel met het Box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 over de belastingheffing in box 3 (ook wel Kerst-arrest genoemd). De kern van dit Box 3-arrest is dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voor die situaties moet herstel plaatsvinden.

Om het box 3-stelsel in lijn te brengen met het Box 3-arrest maakt de regering onderscheid tussen het verleden, het heden en de toekomst. Voor het verleden moet rechtsherstel worden geboden. Het onderhavige wetsvoorstel regelt het rechtsherstel voor deelnemers aan de massaalbezwaarprocedures over de jaren 2017 tot en met 2020 en voor aanslagen van alle andere belastingplichtigen die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 of op die datum nog niet waren vastgesteld (waaronder aanslagen over de jaren 2021 en 2022). Hiertoe wordt een nieuwe berekening van het box 3-inkomen (het voordeel uit sparen en beleggen) opgesteld. Als de nieuwe berekening lager uitkomt dan de oorspronkelijke berekening van het voordeel uit sparen en beleggen, dan wordt dit nieuwe voordeel uit sparen en beleggen gehanteerd. Voor de toekomst is in het coalitieakkoord de ambitie opgenomen om een nieuw box 3-stelsel in te voeren, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van het werkelijke rendement. De regering wil dit stelsel invoeren per 1 januari 2026. Voor de tussenliggende jaren, het heden, brengt het voorstel Overbruggingswet box 3 (36 204) het box 3-stelsel in lijn met het Box 3-arrest.

Artikel 7 regelt dat dit wetsvoorstel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2022.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het Pakket Belastingplan 2023 c.a.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2022 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
10 november 2022
Rolnummer
36 203
NLF-nummer
NLF 2022/2273
Aflevering
17 november 2022
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina