Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft de vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer beantwoord over het belastingverdrag met Kosovo.


Het verdrag is op woensdag 29 juli 2020 in de Kosovaarse hoofdstad Pristina ondertekend. Het verdrag bevat een antimisbruikbepaling die voorkomt dat het verdrag kan worden gebruikt enkel met de intentie om belastingheffing te ontwijken. Als deze situatie zich voordoet, dan vervalt de mogelijkheid van een belastingplichtige om een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag.


Met deze antimisbruikbepaling en de andere bepalingen van het verdrag voldoet dit belastingverdrag met Kosovo aan de minimumstandaarden van het zogeheten BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking. Het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking is een speerpunt van dit kabinet.


Uitwisseling van informatie en bindende arbitrage


Verder heeft Nederland met Kosovo afspraken gemaakt over de onderlinge uitwisseling van informatie en over de bijstand bij invordering van belastingen. Ook bevat het verdrag een bepaling over bindende arbitrage in het geval dat Kosovo en Nederland in onderling overleg geen overeenstemming bereiken over de positie van een belastingplichtige.


Het verdrag sluit op een groot aantal onderdelen aan bij het OESO-Modelverdrag. Nu starten beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure. In Nederland wordt het verdrag daartoe ter advisering voorgelegd aan de Raad van State en daarna ter goedkeuring aan het parlement.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 november 2021
Rolnummer
2021-0000219569
NLF-nummer
NLF 2021/2144
Aflevering
11 november 2021

X