Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(10)
  • Jurisprudentie(25)
  • Commentaar NLFiscaal(6)
  • Literatuur(4)
  • Recent(2)

X (belanghebbende), zijn echtgenote en zoon exploiteren in maatschapsverband een landbouwonderneming. De met de maatschap te behalen winst komt voor 25% ten goede aan X. In 2010 heeft de maatschap landerijen verworven. Bij akte van 29 juni 2015 hebben X en zijn echtgenote hun aandelen in de maatschap ingebracht in A (bv) en heeft hun zoon zijn aandeel in de maatschap ingebracht in B (bv). Daarbij is artikel 3.65 Wet IB 2001 (geruisloze inbreng) toegepast.

In geschil is de verkrijgingsprijs van de aandelen van X in A. X heeft de verkrijgingsprijs berekend op € 1.855.686. De Inspecteur stelt dat met de verkrijging van de percelen door de maatschap een kopersvoordeel is behaald dat niet onder de landbouwvrijstelling valt en daarom in mindering moet worden gebracht op de verkrijgingsprijs van zijn aandelen.

Rechtbank Noord-Holland geeft de Inspecteur gelijk. De Rechtbank oordeelt dat de economische eigendom van de percelen, anders dan X betoogt, niet is verkregen in 2007, maar in 2010. De maatschap heeft de percelen in 2010 (indirect) geleverd gekregen voor een prijs die beduidend lager was dan de WEVAB op dat moment. Volgens de Rechtbank is de waardeverandering niet het gevolg van externe oorzaken als inflatie en/of conjuncturele ontwikkelingen. De waardeverandering heeft een interne oorzaak en zou bij realisatie dus niet onder de landbouwvrijstelling vallen. Dit heeft als gevolg dat de zesde standaardvoorwaarde toepassing vindt en het voordeel, voor zover dat is toe te rekenen aan het maatschapsaandeel van X (in casu 25% van € 179.209) in mindering komt op de verkrijgingsprijs van de aandelen van X in A.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
1 november 2021
Rolnummer
20/3335
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:11884
NLF-nummer
NLF 2022/0030
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0011353&artikel=3.65,bwbr0011353&artikel=4.36

X