Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit beleidsbesluit (Stcrt. 2022, 19071 van 18 juli 2022) bevat het beleid over de herinvesteringsreserve (HIR) voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 27 oktober 2015, BLKB2015/864M (Stcrt. 2015, 38250). De volgende onderdelen zijn aangepast, verduidelijkt of nieuw toegevoegd:

  • Onderdeel 2.2: Aangepast naar aanleiding van jurisprudentie over de HIR bij onttrekking (HR 16 september 2016, 15/04483, ECLI:NL:HR:2016:2080, NLF 2016/0184, met noot van Russo).
  • Onderdeel 2.5: Aangepast om te verduidelijken dat de HIR bij gedeeltelijke staking behoort tot het vermogen van het niet gestaakte deel van de onderneming waarin wordt geherinvesteerd.
  • Onderdeel 2.5 en 3.2: Aangepast door de verwijzingen naar het melkquotum te schrappen, omdat dit per 1 april 2015 is afgeschaft.
  • Onderdeel 2.8: Aangepast om te verduidelijken hoe de boekwaarde van een beschadigd bedrijfsmiddel na herstel wordt bepaald en om een nieuw standpunt over nabetaling op te nemen.
  • Onderdeel 2.10: Nieuw toegevoegd met een standpunt over het opwaarderen van een bedrijfsmiddel na een eerdere afwaardering naar lagere bedrijfswaarde.
  • Onderdeel 3.8: Nieuw toegevoegd met een standpunt over afboeking van een HIR.
  • Onderdeel 6.3.1: Aangepast om te verduidelijken dat er ook sprake kan zijn van een vervreemding als gevolg van overheidsingrijpen als bedoeld in artikel 3.54, lid 12, onderdeel b, Wet IB 2001, als het besluit, daaronder begrepen een regeling, van een publiekrechtelijke rechtspersoon wordt uitgevoerd door een andere publiekrechtelijke rechtspersoon.
  • Onderdeel 6.7: Verduidelijkt naar aanleiding van het nieuwe standpunt in onderdeel 3.8.
  • Onderdeel 7.1: Verduidelijkt dat het bij een juridische afsplitsing van belang is dat het bedrijfsmiddel ter zake waarvan de HIR is gevormd, is vervreemd door de afsplitsende rechtspersoon.

Met de overige aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Inwerkingtreding

Dit besluit is met ingang van 19 juli 2022 in werking getreden. Het besluit van 27 oktober 2015 is met ingang van deze datum ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
19 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 juli 2022
Rolnummer
2022-4487
NLF-nummer
NLF 2022/1436
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0011353&artikel=3.54,bwbr0011353&artikel=3.54,bwbr0011353&artikel=3.64,bwbr0011353&artikel=3.64

Naar de bovenkant van de pagina