Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Naar aanleiding van een WOB-verzoek om informatie over de interpretatie van de wezenskenmerken ten aanzien van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies, heeft de staatssecretaris een aantal documenten openbaar gemaakt. Er is gevraagd om openbaarmaking van alle informatie hieromtrent die berust bij het MDR-team van de Belastingdienst. Puntsgewijs betreft dit:

1. Informatie met betrekking tot afstemming met en voorlichting van relevante beroepsorganisaties en vertegenwoordigers van 'intermediairs' in de zin van de WIBB (zoals onder andere advocaten, notarissen, trustkantoren etc.) met betrekking tot de DAC6-meldplicht en de (interpretatie van de) wezenskenmerken;

2. Informatie met betrekking tot de EU Fiscalis bijeenkomsten betreffende de DAC6-meldplicht en de (interpretatie van de) wezenskenmerken;

3. Informatie met betrekking tot de berichtgeving van het MDR-team van de Belastingdienst op Linkedln betreffende de DAC6-meldplicht en de (interpretatie van de) wezenskenmerken;

4. Informatie met betrekking tot de toepasselijkheid van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in verband met of in relatie tot de DAC6-meldplicht en de (interpretatie van de) wezenskenmerken;

5. Informatie met betrekking tot de toepasselijkheid van de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 in verband met of in relatie tot de DAC6-meldplicht en de (interpretatie van de) wezenskenmerken.

Het verzoek ziet op alle stukken (waaronder documenten, rapporten, notities, memo's, instructies, cursusmaterialen en verslagen) die rusten bij het MDR-team van de Belastingdienst, sinds de oprichting van dit team.

De staatssecretaris is gedeeltelijk aan dit verzoek tegemoetgekomen. Een (beperkt) deel van de informatie is reeds openbaar dan wel reeds openbaar gemaakt. Een groot deel van de beschikbare informatie wordt verstrekt en daarmee openbaar gemaakt. Voor een (beperkt) deel van de beschikbare informatie geldt dat privacy en/of uitzonderingsgronden aan openbaarmaking in de weg staan.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2022
Instantie
MvF
Datum instantie
20 april 2022

X