Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit wetsvoorstel is op 11 november 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat het inkomensbeleid voor het komende jaar en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2022. De maatregelen in het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2022’ zijn maatregelen die overwegend zien op technische verbeteringen van het huidige stelsel, maar wel een budgettaire component bevatten.


 


Aangenomen amendement:


35 927, 44. Afschaffen van de teruggaafmogelijkheid in de energiebelasting voor het verbruik van energieproducten door energie-intensieve bedrijven (per 2023).


 


Aangenomen moties:


35 927, 63. Verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren over de belastingdruk op verschillende type vermogenssamenstellingen van verschillende typen huishoudens.


35 927, 64. Verzoekt de regering te monitoren op welke schaal en wijze wordt gestructureerd waardoor op oneigenlijke wijze gebruik wordt gemaakt van het lage winstbelastingtarief. Verzoekt de regering met voorstellen te komen om het oneigenlijk gebruik aan te pakken als de monitoring hier aanleiding toe geeft.


35 927, 65. Verzoekt de regering direct na het afsluiten van een internationaal akkoord over een minimum winstbelastingtarief de Kamer te informeren welke nationale wetgeving aanpassing vergt als gevolg van dit akkoord.


35 927, 66. Verzoekt het kabinet te (laten) onderzoeken hoe de Pen Parade over vermogen er voor Nederland uitziet.


35 927, 67. Verzoekt de regering jaarlijks bij het Belastingplan pakket een paragraaf toe te voegen over de status van de ICT bij de Belastingdienst.


35 927, 68. Verzoekt de regering bij de appreciatie van moties en amendementen in verband met belastingen, waar relevant, aan te geven welke gevolgen deze hebben voor de complexiteit van wetgeving, de uitvoering en de termijn van uitvoering.


35 927, 69. Verzoekt de regering om bij de verdere uitwerking van dit akkoord zowel in Europees verband als bij de nationale implementatie van wet- en regelgeving te blijven pleiten voor een zo effectief mogelijke aanpak van belastingontwijking met zo min mogelijk afzwakkingen en vrijstellingen.


35 927, 71. Verzoekt de regering zich in lijn met het rapport ‘Raamwerk aan de winkel’ in te spannen de kwaliteit van de ramingen te verbeteren en waar relevant de ramingen kort voor het vaststellen van de Miljoenennota te ijken, om zo een nauwkeuriger beeld te krijgen van de verwachte realisatie.


35 927, 72. Verzoekt de regering de MBW en de KEV te integreren in de besluitvorming rond het belastingplan (wordt nader toegelicht in Kamerbrief over appreciaties).


35 927, 74. Verzoekt de regering om jaarlijks bij de aanbieding van het belastingplan aan te geven tot hoeveel CO2-reductie onze fiscale wetgeving leidt en wat dat betekent voor het behalen van de klimaatdoelen.


Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl. Daar zal binnenkort een nieuwe noot van Betjes gepubliceerd worden over het aangenomen amendement.
Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
11 november 2021
Rolnummer
35 927
NLF-nummer
NLF 2021/2169
Aflevering
18 november 2021

X