Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(5)
  • Jurisprudentie(12)
  • Commentaar NLFiscaal(9)
  • Literatuur(1)
  • Recent(2)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

De staatssecretaris heeft het onderzoek ‘MIA-regeling elektrische taxi’s en personenbussen’ van CE Delft aan de Tweede Kamer aangeboden. Sinds 1 januari 2020 komen elektrische personenbussen (inclusief rolstoelvoertuigen) en elektrische taxi’s in aanmerking voor een fiscale aftrek in het kader van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De maatregel is er op gericht om de taxibranche een prikkel te geven om over te stappen naar (bij voorkeur) zero-emissievoertuigen. Aanleiding voor dit onderzoek was het verzoek van Tweede Kamer om de werking van de MIA voor dit type vervoer te monitoren.

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken in hoeverre stimulering met de MIA-regeling, via de Milieulijst, voor elektrisch aangedreven taxi’s (code D 3105) en personenbussen (code G 3106) heeft geleid tot extra aanschaf van deze voertuigen in 2020. Tevens was het doel om in beeld te brengen wat mogelijke redenen van taxiondernemers zijn om al dan niet gebruik te maken van de MIA op deze twee codes. Het onderzoek is gebaseerd op de jaarcijfers over 2020. De cijfers over 2021 waren nog niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van dit rapport.

In de begeleidende Kamerbrief geeft de staatssecretaris, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en hun reactie op de uitkomsten van dit onderzoek. Het kabinet wil bezien of stimulering van uitstootvrije personenautotaxi’s efficiënter kan worden vormgegeven. De aanbevelingen van het onderzoeksbureau om de effectiviteit van de MIA voor uitstootvrije personenautotaxi’s en taxibussen te vergroten zijn grotendeels overgenomen.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
3 juni 2022
Rolnummer
2022-0000151207
NLF-nummer
NLF 2022/1108
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0011353&artikel=3.42a,bwbr0011353&artikel=3.42a

X