Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(23)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(1)

De beleggingsinkomsten van het in het VK gevestigde pensioenfonds ‘The Trustees of the BT Pension Scheme’ (X) zijn vrijgesteld van belasting. X is aandeelhouder van de eveneens in het VK gevestigde vennootschap Y en heeft van laatstgenoemde vennootschap buitenlandse dividendinkomsten ontvangen.

Ingevolge de van 1 juli 1994 tot en met 5 april 1999 in het VK geldende ‘foreign income dividend’-regeling werd hiervoor aan X geen belastingkrediet toegekend. Niet van belasting vrijgestelde vennootschappen konden wel een belastingkrediet claimen. Bovendien kon X geen beroep instellen tegen de weigering van de toekenning van het belastingkrediet.

Het Hof van Justitie oordeelt op prejudiciële vragen van het Court of Appeal dat artikel 63 VWEU (verbod op beperking van kapitaalverkeer) rechten toekent aan een aandeelhouder als die foreign income dividends ontvangt.

Deze aandeelhouders moeten kunnen beschikken over adequate rechtsmiddelen die de betaling kunnen waarborgen van het ten onrechte aan de rechthebbenden ontzegde belastingkrediet voor die dividenden.

Conform Conclusie A-G Wathelet.

HvJ schaart kwestie onder reikwijdte FII

Het HvJ schuift het hoofdgeding, dat betrekking heeft op de belastingjaren 1997 en 1998(!), in een beperkt aantal overwegingen (r.o. 35-37) onder de reikwijdte van het FII Group Litigation-arrest (C-446/04): de Trustees hebben recht op een belastingkrediet in verband met dividenden die zij ontvingen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschappen die op hun beurt dividenden ontvingen van buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschappen (en die dividenden ‘dooruitdeelden’).

Werking voormalige Britse ACT- en FID-regimes

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2004-2009
Instantie
HvJ
Datum instantie
14 september 2017
Rolnummer
C‑628/15
ECLI
ECLI:EU:C:2017:687
Auteur(s)
Frederik Boulogne
PwC/Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2017/2297
Aflevering
5 oktober 2017
Judoreg
NFB793
bwbr-vweu &&artikel=63

X