Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(33)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(3)
  • Recent(2)
Met ingang van 1 juli 2011 moet door gewijzigde wetgeving - behalve in gevallen waarin de vereiste aangifte niet is gedaan - voor omkering en verzwaring van de bewijslast in de beroepsfase sprake zijn van een onherroepelijk geworden informatiebeschikking.
In het onderhavige geval is een dergelijke informatiebeschikking niet genomen.
De Inspecteur heeft lopende een boekenonderzoek in december 2010 ter behoud van rechten aanslagen opgelegd.
Van de bevindingen van het onderzoek is op 27 juli 2011 een controlerapport opgemaakt. Daarin staat vermeld dat de administratie- en bewaarplicht is geschonden. Bij uitspraak op bezwaar zijn de aanslagen gehandhaafd conform het controlerapport, met toepassing van omkering en verzwaring van de bewijslast.
Volgens Hof Amsterdam is in dit geval de omkering en verzwaring van de bewijslast niet van toepassing, vanwege het ontbreken van informatiebeschikkingen.
De Staatssecretaris van Financi├źn is het hiermee niet eens en heeft cassatieberoep ingesteld.
De Hoge Raad acht het oordeel van het Hof echter juist en verklaart het cassatieberoep ongegrond.
Voor elke vanaf 1 juli 2011 gedane uitspraak op bezwaar heeft te gelden dat de Inspecteur zich slechts op de in artikel 25, lid 3, AWR voorziene omkering en verzwaring van de bewijslast kan beroepen indien hetzij een informatiebeschikking onherroepelijk is geworden, hetzij de vereiste aangifte niet is gedaan.
Daarbij is niet van belang of de belastingaanslag voor die datum is opgelegd.
Evenmin is van belang of de belanghebbende voor die datum is gewezen op zijn verplichtingen en op de gevolgen van het niet nakomen van die verplichtingen.
De Hoge Raad voegt hieraan nog toe dat de vanaf 1 juli 2011 in artikel 27e, lid 1, AWR opgenomen eis van een informatiebeschikking niet kan worden gesteld indien het (hoger) beroep is gericht tegen een uitspraak op bezwaar die is gedaan voor 1 juli 2011.
Contrair: A-G IJzerman.
Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2006, 2007
Instantie
HR
Datum instantie
2 oktober 2015
Rolnummer
14/02335
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:2795
entry not found in index,bwbr0002672&artikel=8b&lid=3

X